Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona patacicd1e1379

CroALa, 2018-10-20+02:00.

Persona patacicd1e1379

Adam Patačić Adamus Patachich de Zajezda Ádám Patacsics m 18.02.1717. Dvorac Zajezda 19.07.1784. Kalocsa 1746. Požega Hrvat plemić promicatelj glazbene umjetnosti autor djela Dictionarium latino-illyricum et germanicum svećenik nadbiskup Kalocsa predsjednik Vijeća budimskog sveučilišta 1746. Požega Predstava u čast Aleksandru i Adamu Patačiću U čast Adamu i Aleksandru Antunu Patačiću izveli su đaci isusovačke gimnazije u Požegi u vrtu isusovačkog kolegija 1746. godine predstavu na latinskom jeziku. Wikidata viaf: 42941922 gnd: 130318817 Vanino 1987

Opera

Numero: 9

opusid22039038 Allocutio, quam Adamus e 1. b. Patachich de Zajezda ..., Colocensis et Bachiensis ecclesiarum archiepiscopus, ad regiae academiae Budensis adolescentes habuit, dum eosdem ad recens erectam eandem academiam introduceret anno 1777, die XIII : Novembris
opusid22039135 Carmen, quo Mariae Theresiae augustae, Romanorum imperatricis ... secunda vicennalia cecinit Syrasius Acrotophorius /i. e. Adam Patačić ?/. Acc.:_Elegia de laudibus M. Theresiae
opusid22039221 Divi Ladislai, Hungariae regis, panegyricus ... dictus, dum in Metropolitana d. Stephani protomartyris basilica inclyta natio Hungarica eiusdem sancti tutelaris sui annuam memoriam recoleret. Deferrente ... Ioanne Iacobo Oppenritter ... : oratore reverendo et illustrissimo domino 1. b. Adamo Pattachich de Zajezda ... Anno Salutis MDCCXXXV die 18 mense Iulio
opusid22039318 Divus Stephanus, primus Hungariae rex ..., dum equestris Sancti Stephani ordo ... primam sub ipsis regni Hungariae comitiis patroni sui ageret solennitatem ... panegyrica dictione celebratus ab ... Adamo e 1. b. Patachich de Zajezda ... : Posonii 20. Augusti MDCCLXIV
opusid22039415 Eucharisticon magnae Mariae Theresiae, Romanorum imperatricis ... ab Adamo Patachich, ejus temporis archi-episcopo Colocensi, dictum
opusid22039501 Eucharisticon magnae Mariae Theresiae ..., dum secundis regni vicennalibus rem Hungariae literariam Universitatem Budensem, regiam nobilium Academiam Theresianam VII. Kal. Iul. constabiliret diplomatisque firmaret
opusid22039587 Homilia, quam habuit Colocae die 17. Nov. anno 1776., cum ecclesiam eandem metropolitanam primo accessit et auctum archicapitulum suum ac seminarium traditis super dote perpetua litteris stabilivit
opusid22039673 Nos Adamus, Dei et apostolicae Sedis gratia episcopus M-Varadiensis ... omnibus dioeceseos nostrae parochis salutem in Domino sempiternam
opusid22039770 De laudibus Mariae Theresiae ... quod Budae Scientiarum Academiam instituerit

Patačić, Adam 1734

Patačić, Adam, hrvatski leksikograf (Kaštel kraj Karlovca, 18. II. 1716 – Kalocsa, Madžarska, 19. VII. 1784). Iz ugledne plemićke obitelji, široke naobrazbe, nadbiskup u Kalocsi i predsjednik Kraljevskoga vijeća budimskoga sveučilišta, promicatelj glazbe sa svojim orkestrom i zborom. – U rukopisu je ostao njegov opsežni Rječnik latinsko-hrvatski i njemački (Dictionarium latino-illyricum et germanicum). To je leksikografsko djelo zanimljivo jer je konceptualno ustrojeno s makrostrukturom od 13 tematskih područja i više potpodručja, s dosta enciklopedijskoga tumačenja na lat. jeziku. Hrvatski je jezik u njem zapravo kajkavski knjiž. jezik, s nešto štok. riječi, pa je on dragocjena riznica kajk. leksika i kajkavskoga knjiž. jezika na vrhuncu njegova razvoja u XVIII. st. – Na svojem dvoru u Velikom Varadinu (danas Oradea u Rumunjskoj) držao je stalni zbor i orkestar. Na čelu ansambla kao maestro di cappella djelovao je i Michael Haydn (1760–65), a naslijedio ga je C. Ditters von Dittersdorf (1765–69). Tada je ansambl povećan na 34 glazbenika, a prema Dittersdorfovim prijedlozima sagrađeno je i malo kazalište, u kojem je skladatelj organizirao i komponirao glazbeno-scenske predstave. Zbog dvorskih spletki Patačić je 1769. smanjio ansambl i otpustio većinu glazbenika. Za Dittersdorfov oratorij Isak, lik otkupitelja (Isacco, figura del redentore), Patačić je sastavio libreto prema Metastasijevu predlošku (1766., izgubljeno). HE

Patachich Ádám (zajeszdai báró), bölcseleti és theologiai doktor, kalocsai érsek, P. Miklós b. és Patachich Prudentia fia, született 1717. febr. 18. a Károlyváros melletti családi kastályban Zajezdán; bölcseleti tanulmányait Gráczban, a theologiát Bécsben végezte; ugyanott VI. Károly császár jelenlétében avattatott fel bölcseleti doktorrá, a mikor az uralkodótól arany nyaklánczczal tiszteltetett meg. Bécsből Rómába küldték az Apollinaire collegiumba, hol theologiai doktorrá avatták és mint ügyes költőt 1739-ben az Arkadia társaságba felvették Sirasius Acrotophorius névvel. Visszatért hazájába s a családja birtokát képező Verbovetzen plébános lett. Két év mulva czímzetes apát, 1741. ápr. zágrábi kanonok lett s 1743-ban Mária Terézia kaposfői szent Benedek prépostjává nevezte ki. 1751-ben mint a hétszemélyes tábla ülnöke s Klobusiczky Ferencz zágrábi püspök oldalkanonokja, annak kiséretében a pozsonyi országgyűlésre ment, hol csakhamar a közügyek terén kifejtett buzgóságával kitűnt; a királynő a magyar udv. kanczelláriához tanácsossá s novii czímzetes püspökké tette. 1759. aug. 29. nagyváradi püspökké, Biharmegye főispánjává s valóságos belső titkos tanácsossá neveztetett ki. Mint főispán és egyházfő, 19 évi kormányzása alatt nagy tevékenységet fejtett ki egyházmegyéjében; a tanítási rendszert újjáalakította, az elhanyagolt püspöki palotát jobb karba helyeztette, a székesegyházat restauráltatta, a püspöki uradalom ügyeit jobb karba helyezte, iskolákat alapított, azokra személyesen felügyelt és a tanítókat saját jövedelméből fizette; egyszersmind könyvtárt alapított Nagyváradon, mely 15,000-nél több kötetből állott, szintén a saját költségén. Sok hívet szerzett a római katholikus egyháznak, így 11 faluban 6000 óhitű görög lelket nyert meg az egyháznak. Ezen érdemeiért Mária Terézia királynő 1776-ban kalocsai érsekké nevezte ki. Ezen állásában is nagy tevékenységet fejtett ki, az érseki palotát újjá alakíttatta, a kanonokok számára öt új házat építtetett és az érseki templomnak sok ezer forintba került egyházi készséget ajándékozott. Midőn az egyetem 1777-ben Nagyszombatból Budára helyeztetett át, a királynő megbízta a magyarországi oktatásügy vezetésével és sikeres működéseért 1778-ban a szent István-rend nagy keresztjét nyerte. A zenét, mint maga is zeneértő, különösen kedvelte, a nagyváradi püspöki udvarában művészi zenekart alapított, melynek vezetésére Haydn Mihályt, a híres Haydn József zeneszerző testvérét hívta meg, melyet az el is fogadott és szervezését magas fokra emelte. Midőn Haydn 1762. Salzburgba távozott, helyét Ditters Károly foglalta el, ki maga hangverseny-darabokat és dalműveket is szerzett, többek közt Metastasio oratoriumát Isacco figura del Redentore cz., melyet P. latinra fordított; Ditters öt évig működött Nagyváradon és távoztával a zenekar is feloszlott. P. ünnepélyes alkalomkor előadásokat tartott, melyek ki is nyomattak. 1777-ben a budai egyetem kir. tanácsának elnökévé neveztetett ki. 1778-ban 17,000 kötettel megvetette alapját a kalocsai gymnasiumi könyvtárnak. A hétszemélyes tábla ülnöke volt. Meghalt 1784. júl. 19. Kalocsán. Munkái: 1. Divi Ladislai Hungariae regis panegyricus, coram antiquissima ac celeberrima universitate Viennensi dictus; dum in metropolitana D. Stephani proto-martyris basilica incl. natio hungarica, ejusdem sancti tutelaris sui annuam memoriam recoleret. Viennae, 1734. 2. Divus Stephanus primus Hungariae rex, coronatus apostolus, principum christianorum corona, dum equestris sancti Stephani ordo quam august. ...Maria Theresia recens instituit, primam sub ipsis regni Hungariae comitiis patroni sui ageret solennitatem in insigni collegiata S. Martini ecclesia panegyrica dictione celebratus Posonii 20 augusti 1764. Posonii. 3. Nos Adamus, Dei et Apost. sedis gratia episcopus M. Varadiensis etc. omnibus dioeceseos nostrae parochiae salutem in Domino sempiternam. Ad gratiosum S. Exc. episcop. mandatum Ladisl. Dobay. Hely n., 1772. (Pásztorlevél). 4. Homilia, quam habuit Colocae die 17. Nov. anno 1776. cum ecclesiam eandem metropolitanam primo accessit et auctum archicapitulum suum ac seminarium traditis super dote perpetua literis stabilivit. Colocae, 1776. 5. Allocutio Quam A. e lib. baronibus P. de Zajezda, metropolit. Colocensis, et Bachiensis ecclesiarum archi-episcopus ad regiae academiae Budensis adolescentes habuit dum eosdem ad recens erectam eandem academiam introduceret anno 1777. Budae. 6. Rede an die adeliche Jugend, da diese... in die neu errichtete Erziehungsstiftung eingeführet worden, den 13. November im Jahr 1777. U. ott. 7. Eucharisticon magnae Mariae Theresiae aug. romanorum imperatrici viduae apost. Hungariae regiae dum secundis regni vicennalibus rem Hungariae literariam, universitatem Budensem regiam nobilium academiam Theresianam VII. Kal Jul. constabiliret diplomatisque firmaret. U. ott, 1780. (Ugyanez Bretschneider H. E. által németre ford. Német szöveggel külön; úgyszintén külön latin és német szöveggel. U. ott, 1780). 8. Carmen quo Mariae Theresiae Augustae Romanorum imperatricis Hungariae reginae apostolicae secunda vicennalia cecinit Syracusius Acrotophorius. U. ott, 1780. 9. Hála-adó beszéd, melly nagy Mára Theresiának, midőn országának 40. esztendejében Magyarország tudományait Budán lévő tudományok mindennességét kir. Teresiai nemeseknek gyülekezetét Sz. Jakab havának 25. napján állatná és függő pecsétes levelekkel erősítené, mondattatott a Zajezdai szab. urak közűl való P. Á. ő excellentiájától. Mellyet deákból magyar nyelvre fordított Mair József. Nagy-Várad, 1780. 10. Libertas necessitati adstricta, sive contractuum a voluntate in necessitatem desinentium materia in capite ordinate digesta, quam... in universitate Viennensi publice discutiendam proposuit... praeside Adamo- Josepho Greneck-Viennae, év. n. Kéziratai: Analecta poetica, ívrét kötet, Homilia 1776. ívrét 10 lap; Giulii Aegidii Mariae S. J., Tractatus Canonisticus de Testamentis et Successione ab intestato, cui accessit Dissertatio de Matrimonii tam ab Haereticis inter se quam a Catholicis cum haereticus in Hollandia celebratis... 1738 et 1739. Arczképe: rézmetszet a Bildnisse berühmter Ungarn aller Zeiten cz. gyűjtemény 41. füzetében, Ehrenreich rajzolta. M. Hirmondó 1784. 57. sz. arczk. (Nekr.). Vay László b., Német hivség. Nagyvárad, 1806. 311. sat., 725., 730., 734., 736. sat. l. Katona, Historia Critica XL. 719. l. Kölesy és Melczer. M. Plutarkus IV. 103. l. Gemeinnützige Blätter 1884. 72. lap. Fejér, Historia Academiae 110. lap. Oesterr. National-Encyclopaedie IV. 163. lap. Safarik, Paul Josef, Geschichte der südslav. Literatur II. 65., 111. l. Wurzbach, Biogr. Lexikon XXI. 341. l. Nagy Ivan, Magyarország Családai IX. 143. l. Főv. Lapok 1876. 55-57. sz. (P. zenekara). M. Könyv-Szemle 1879. 337., 1883. 282., 287., 298., 301., 302., 1892-93. 189., 1898. 150. l. (Könyvtára). Pauler Tivadar, A budapesti egyetem története. Bpest, 1880. M. Sion 1888. 373., 1892. 144. l. és gyászjelentés. Szinnyei Magyar írók

ID

Auctoritas VIAF: 42941922

Opera

Numero: 9

opusid22039038 Allocutio, quam Adamus e 1. b. Patachich de Zajezda ..., Colocensis et Bachiensis ecclesiarum archiepiscopus, ad regiae academiae Budensis adolescentes habuit, dum eosdem ad recens erectam eandem academiam introduceret anno 1777, die XIII : Novembris
opusid22039135 Carmen, quo Mariae Theresiae augustae, Romanorum imperatricis ... secunda vicennalia cecinit Syrasius Acrotophorius /i. e. Adam Patačić ?/. Acc.:_Elegia de laudibus M. Theresiae
opusid22039221 Divi Ladislai, Hungariae regis, panegyricus ... dictus, dum in Metropolitana d. Stephani protomartyris basilica inclyta natio Hungarica eiusdem sancti tutelaris sui annuam memoriam recoleret. Deferrente ... Ioanne Iacobo Oppenritter ... : oratore reverendo et illustrissimo domino 1. b. Adamo Pattachich de Zajezda ... Anno Salutis MDCCXXXV die 18 mense Iulio
opusid22039318 Divus Stephanus, primus Hungariae rex ..., dum equestris Sancti Stephani ordo ... primam sub ipsis regni Hungariae comitiis patroni sui ageret solennitatem ... panegyrica dictione celebratus ab ... Adamo e 1. b. Patachich de Zajezda ... : Posonii 20. Augusti MDCCLXIV
opusid22039415 Eucharisticon magnae Mariae Theresiae, Romanorum imperatricis ... ab Adamo Patachich, ejus temporis archi-episcopo Colocensi, dictum
opusid22039501 Eucharisticon magnae Mariae Theresiae ..., dum secundis regni vicennalibus rem Hungariae literariam Universitatem Budensem, regiam nobilium Academiam Theresianam VII. Kal. Iul. constabiliret diplomatisque firmaret
opusid22039587 Homilia, quam habuit Colocae die 17. Nov. anno 1776., cum ecclesiam eandem metropolitanam primo accessit et auctum archicapitulum suum ac seminarium traditis super dote perpetua litteris stabilivit
opusid22039673 Nos Adamus, Dei et apostolicae Sedis gratia episcopus M-Varadiensis ... omnibus dioeceseos nostrae parochis salutem in Domino sempiternam
opusid22039770 De laudibus Mariae Theresiae ... quod Budae Scientiarum Academiam instituerit