Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona matafarisd1e1140

CroALa, 2018-12-11+01:00.

Persona matafarisd1e1140

Matafaris, Nicolaus de 1345

Matafar, Nikola, zadarski nadbiskup (Zadar, potkraj XIII. st. – Zadar, 1367). Pripadnik zadarske patricijske obitelji Matafari i jedna od najučenijih osoba u Zadru u XIV. st. U Padovi stekao doktorat crkvenog i svjetovnoga prava. U dokumentu iz 1320. tituliran je kao decretorum doctor te je obavljao dužnost vikara padovanskoga biskupa Ildobrandinija. God. 1330. bio je imenovan varadinskim kanonikom, a 1333–67. obnašao je čast zadarskoga nadbiskupa. Prema mišljenju pojedinih povjesničara autor je djela Opsada Zadra u dvije knjige (Obsidio Iadrensis libri duo), napisanoga polovicom XIV. st., u kojem je opisana mletačka opsada Zadra 1345–46. Premda izričito protumletačko stajalište, podržavanje politike anžuvinske dinastije i iznimna učenost autora toga djela upućuju na mogućnost da ga je napisao Matafar, pitanje autorstva do danas je upitno. Poznato je da je Matafar nakon mletačke opsade grada otišao u Padovu, odakle se vratio 1358., nakon ponovne uspostave anžuvinske vlasti u Zadru. Bio je autor više crkvenih djela i priručnika. Za progonstva u Padovi napisao je liturgijski priručnik Riznica papa ili priručnik crkvenih osoba Nikole zadarskoga nadbiskupa (Thesaurus pontificum seu manuale personarum ecclesiasticarum Nicolai archiepiscopi Iadrensis). HE

ID

Auctoritas VIAF: 249874164

Opera

Numero: 1

opusid22020777 Tractatus sacrorum conciliorum tam generalium quam provincialium et episcopalium ... Item Thesaurus pontificalis seu Manuale personarum ecclesiasticarum ... Etiam Tractatulus in quo detestatur beneficiorum pluralitas secundum iura positiva : et sanctorum doctorum opinionem.Nicolai ... archiep. Iadrensis.