Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona markovicd1e1119

CroALa, 2018-10-18+02:00.

Persona markovicd1e1119

Marković, Matija Antun 1786

Markovics Mátyás Antal, jogi doktor, királyi tanácsos, egyetemi tanár, született 1751. szeptember 4-én Pesten, hol a piaristáknál a gymnasiumot, miután az egyetemen bölcseleti tanulmányait elvégezte, Bécsbe ment, hol Martini, Riegger és Sonnenfelstől a jogot tanulta. Midőn 1774-ben Mária Terézia az iskolák reformját életbe léptette, a nagyszombati jogi karhoz segédtanárnak nevezték ki. 1776-ban jogi doktori rangot nyert és ugyanazon évben a természeti jog, hazai s államjog tanárának neveztetett ki a győri akadémiához és 1780-ban az egyházi jog tanár lett a pesti egyetemen, hol csakhamar nagy hírre tett szert és II. József fizetésjavításban részesítette. 1790. és 1802-ben az egyetem rectora volt. 1791. febr. 24. magyar nemességet nyert, 1802-ben pedig ki. tanácsosi czímet kapott. 1806-ban lemondott tanári állásáról és a kir. tábla birája, majd a budai helytartó-tanács tanulmányi felelügyelőségének tagja s az egyetemi nyomda igazgatója lett. 1830-ban utóbbi hivatalától felmentetett. Meghalt 1832. júl. 23. Pesten. Munkái: 1. Dissertatio inauguralis juridica de fontibus juris hungarici, quam exantlatis ex omnigena jurisprudentia rigorosis examinibus, una cum adnexis ex universis jur positionibus ... pro consequenda doctoralis juris laurea in universitate Tyrnaviensi data cuilibet opponendi facultate publicae eruditorum disquisitioni subjicit. 1776. Tyrnaviae. 2. Principia juris ecclesiastici regni Hungariae. Budae, 1786. Kéziratban a m. n. múzeumban: Positiones juris naturae et civitatis in praesens compendium redigit Franciscus Nagy. Jaurini, 1778. ívrét 508 lap; Praelectiones publicae de jure naturae publico universalit et jure gentium. Jaurini, 1779. 4rét 501 lap; Praelectiones Juris ecclesiastici communis et Ungarici. Pestini, 1805.; Commentatio de territorio regni Hungariae 4rét 96 lap; a budapesti egyetemi könyvtárba: Insitutionum juris ecclesiastici libri duo, ívrét 208 és 320 lap; Praecognita iuris ecclesiastici universi, ívrét 226 levél; Prolegomena in metaphysicam, Dissertatio secunda, de cosmologia, Physiologia, Dissertatio quarta, ex theologia naturali, 8rét 275 lap. Finis dei 3. Aprilis 1802. scribendo impositus. (Akadémiai előadások); Introductio in theologiam moralem christiano-catholicam, 4rét 7 félív; Theologia moralis christiano-catholica communis, 4rét 455 lap; Introductio in theologiam moralem christiano-catholicam, 4rét 103 félív; Introductio in theologiam moralem christianam, 4rét 411 lap és 69 félív; Theologia moralis christiana, csonka, 4rét 149-576 lap; Theologia moralis chirstiana applicata, 4rét 97 félív; Introductio in ethicam christianam, 4rét 114 félív; Theologiae moralis christianae practica, töredék, és más theol. és moralis iratok töredéke; Synopsis theologiae dogmaticae 2 levél; Catalogus librorum 21. Aug. 1802. confectus 9 lap; Sermo dictus exordio anni scholastici 1839-1840. die 7. Oct. 21 lap; Oratio dei 30. Sept. 1810. dicta ad Franciscum Oszvald dum decederet munere rectoris magnifici 9 l. Mercur von Ungarn 1786. 773. l. Katona, Historia Critica XLI. 611. l. Status praesens reg. literarum Universitatis Ungaricae. Budae, 1830. 12. l. Ver. Ofner-Pester Zeitung 1832. 61. sz. Fejér, Historia Academiae 109., 116. l. Osterreichische National-Encyclopaedie. Wien, 1835. VI. 550. lap. Pauler Tivadar, Egyetemünk rectorai és cancellárjai. Pest, 1856. 18., 19. l. Nagy Iván, Magyaroszág Családai VII. 324., 327. l. Petrik Bibliogr. Pettkó-Illésy, A királyi könyvek. Bpest, 1895. 136. l. és gyászjelentés. Szinnyei Magyar írók

ID

Auctoritas VIAF: 305599197

Opera

Numero: 2

opusid22018345 Dissertatio inauguralis juridica de fontibus juris Hungarici, quam ... pro consequenda doctorali iuris laurea in ... Universitate Tyrnaviensi ... anno 1776
opusid22018442 Principia juris ecclesiastici regni Hungariae