Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona lukavskid1e1038

CroALa, 2018-12-15+01:00.

Persona lukavskid1e1038

Lukavski, Donat 1830

Lukavski, Donat, hrvatsko-dalmatinsko-slavonski podban (?, 17. II. 1749 – Vidovec kraj Varaždina, 28. IV. 1832). Nakon završenoga prava u Trnavi, od 1771. bio je podbilježnik (vicenotarius), a od 1781. veliki bilježnik (notarius ordinarius) Zagrebačke županije. God. 1782. bio je izabran za podžupana Zagrebačke županije, a od 1786. do 1790. bio je prisjednik Kraljevskoga sudbenog stola Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije. God. 1790. postavljen je za prabilježnika (protonotarius) Kraljevine te se istaknuo u radu Požunskoga sabora. God. 1799., nakon smrti A. Bedekovića, bio je imenovan podbanom (vicebanus) Kraljevine, a na toj je dužnosti ostao do 1832. Od 1803. bio je upravitelj Križevačke županije, a od 1811. veliki župan Zagrebačke županije. Od kraja 1822. obnašao dužnost kraljevskog komesara u Varaždinskoj i Zagrebačkoj županiji. Pritom je došao u sukob s plemićkim županijskim skupštinama zbog provođenja vladine odluke o novačenju. Na vlastitom imanju zaslužan za gradnju nove župne crkve sv. Vida (1830), u kojoj je i pokopan. HE

ID

Auctoritas VIAF: 305596974

Opera

Numero: 1

opusid22013117 Dictio exc. ac ill. dni. Donati Lukavszky ... regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae vice-bani ... occasione restaurationis magistratualis moxfati comitatus Zagrabiensis ... die 24-ta Maji 1830. servatae habita