Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona lukar01

CroALa, 2018-12-11+01:00.

Persona lukar01

Lukarević, Ivan 19.9.1622. Dubrovnik 16xx_2_third 2.3.1709.

LHP

Dubrovnik, Rim ep epigram elegija govori drama retorička rasprava Poezija Proza Boravak u Rimu.

Lukarević, Ivan, hrvatski pisac (Dubrovnik, 19. IX. 1622 – Rim, 2. III. 1709). Podrijetlom je bio iz vlastelinske dubrovačke obitelji. U isusovački red stupio je 1638. u Rimu, gdje je studirao retoriku, filozofiju i teologiju. Bio je dugogodišnji profesor retorike na Rimskome kolegiju. Za različite je prigode na latinskome sastavljao pjesme i govore, a napisao je i protureformacijsku dramu Stanislaus Kostka (1709). U dubrovačkome samostanu Male braće čuva se rukopis njegove rasprave o govorništvu Elokvencija ili o retoričkoj invenciji i dispoziciji (Eloquentia sive de inventione et dispositione rhetorica). HE Ivan Lukarević (Luccari) (Dubrovnik, 1622 – Rim, 1709) rodio se u vlastelinskoj dubrovačkoj obitelji; nakon gimnazije koju je završio u rodnom Dubrovniku odlazi u Rim gdje će provesti čitav život. Ušao je u isusovački red 1638; u Rimskom kolegiju studira filozofiju i zatim teologiju. Na istoj instituciji, uz kraće poslovne izlete u druge talijanske gradove, proveo je 22 godine radeći ponajviše kao profesor retorike, i nešto kraće, etike. Stariji biografi osim njegovih dvaju tiskanih nadgrobnih govora rimskim teolozima i kardinalima i retoričkog priručnika spominju i nekoliko pjesničkih djela. Crijević spominje samo carmen o Mariji Stuart, «svečani spjev u 786 stihova o katoličkoj kraljici Škotske .... koju je Elizabeta Engleska dala zatvoriti i pogubiti», kojoj je pravi naslov Mariae Stuartae Scotorum Reginae carcer et mors. (...) Konačnu valorizaciju Lukarevićeva rada, nakon one prve, suvremene i nedvojbeno pozitivne, valja još priĉekati. Djela čiji su nam naslovi danas poznati svjedoče o njegovoj verziranosti u manjim latinskim pjesniĉkim formama; na temelju nama dostupnih tekstova (heksametarska prigodnica Regnorum plausus, parafraza Salve Regina u elegijskim distisima, fragmenti pjesme o Mariji Stuart i prvo pjevanje pjesme o djevičanstvu) o kvaliteti ovoga pjesnika ne možemo donijeti dalekosežnijih zaključaka. Stepanić 2005

Opera

Numero: 8

lukar01-c01-mariastuarda Mariae Stuartae Scotorum Reginae carcer et mors
lukar01-c01-partheniados Partheniados seu De cultu virginitatis, liber I, liber II
lukar01-c01-xxxx De regina Maria Stuarda coelesti se pabulo reficiente
lukar01-p01-1666 In funere eminentissimi principis Marci Antonii Franciotti, sacrae Romanae ecclesiae cardinalis. Oratio habita Romae in templo domus professae Soc. Jesu
lukar01-p02-1660 In funere Ioannis de Lugo, eminentissimi cardinalis e Soc. Jesu. Oratio habita Romae in templo domus professae
lukar01-c02-1658 Regnorum plausus et munera in ortu felicissimo principis Hispaniarum
lukar01-d01-1709 Stanislaus Kostka. Drama sacrum authore patre Ioanne Luccaro, Soc. Jesu
lukar01-p03-xxxx Eloquentia sive de inventione et dispositione rhetorica
lukar01-c03-xxxx
lukar01-p04-xxxx