Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona lipovcicd1e1008

CroALa, 2018-10-18+02:00.

Persona lipovcicd1e1008

Lipovčić, Jeronim 1747

LIPOVČIČ. Jeronim (Požega, 28. X. 1716 - 30. VI. 1766). U franjevački red stupio je 1731. u Velikoj, filozofsko-teološki studij završio je u Kaloči (1733-1734) i Budimu (1734-1740). Za svećenika je zaređen 1739. Bio je lektor filozofije ina viso'koj filozofskoj školi u Baji (1740-1743) i teologije na visokoj teološkoj školi u Budimu (1745 - 1755). Provincijal Antun Bačić proglasio ga je 1755. za lektora jubilata s pravom sudjelovanja na provincijskim kapitulima i sjednicama uprave Provincije. Neko vrijeme bio je gvardijan. Biran je za definitora Bosne Srebrene (1754-1757), te definitora (1764-1766) i provincijskog vikara (1766) u provinciji sv. Ivana Kapistrana. - Lipovčić se već kao student teologije isticao nadarenošću te su ga profesori Vilov i Lipovac izabrali za branitelja svojih teoloških teza u javnim raspravama. Kasnije, kao profesor, održao je sedam javnih rasprava u kojima su njegovi studenti branili njegove teološke teze. Dvije od tih rasprava objelodanio je pod naslovom Conclusiones theologicae ex Quarto Sententiarum libro (Budae 1747) i Ordo confusus seu conclusiones theologiace de peccatis, virtutibus moralibus et legibus (Budae 1753). I sam je rado sudjelovao u javnim raspravama drugih. Tako je 1741. oponirao tezama svoga profesora Petra Lipovca, a 1755. kolege Emerika Pavića. Tiskano je više njegovih djela na hrvatskom jeziku namijenjenih prvenstveno hrvatskim katolicima na području vesprimske biskupije. I on se poput Bračuljevića i drugih franjevaca budimskog kulturnog kruga 18. stoljeća bavio problemima pravopisa i grafije. Nije orginalan, ali je bio vrlo rado čitan po svoj Slavoniji. Neki biobibliografi navode i neke njegove latinske naslove. LIT.: Kukuljević-Sakcinski Ivan: Bibliografija hrvatska I. Zagreb 1860, 85. - Matković Jako: Bibliografija bosanskih franjevaca. Sarajevo 1896, 34-36. D. [Deželić] V. [Velimir]: Lipovčić O. Jeronim. Znameniti i zaslužni Hrvati 925-1925. Zagreb 1925, 161. - Jelenić Julijan: Bio-bibliografija franjevaca Bosne Srebreničke II (rukopis u toliškom samostanu). - Kobler Đuro: Lipovčić Jeronim. Narodna enciklopedija II. Zagreb s.a., 669. - Hoško Emanuel Franjo: Prosvjetno i kulturno djelovanje bosanskih i hrvatskih franjevaca tijekom 18. stoljeća u Budimu. Nova et vetera, 28/1978, l-2, 152-154. - Kovačić Anto Slavko: Lipovčić Jeronim. Leksikon pisaca Jugoslavije III. Beograd 1987, 662. A. S. Kovačić. Biobibliografija franjevaca Bosne Srebrene, Sarajevo, 1991, str. 216

Lipovcsich Jeromos, Capistran-rendi szerzetes, szül. 1717-ben Pozsegán (Slavonia); Baján két évig bölcseletet és Budán tizig theologiát tanított; jubilaris lector és provincialis-helyettes volt. Meghalt 1766. nov. 30. Pozsegán. Munkái: 1. Dussu Csuvaiuche Pohogjenje ... Budae, 1750. (Biró Márton, A szent háromság dicséretéről szóló beszéde illyrül). 2. Conclusiones theologicae. Budae, 1753. 3. Ordo confusus, seu conclusiones theologicae de peccatis, virtutibus moralibus, et legibus ad mentem doctoris subtilis Joanis Duns-Scoti expositae. U. ott, 1753. 4. Praerogativae III-ii Ordinis s. Francisci. Budae, 1769. (Pavich Imre adta ki). Ezeken kívül még több egyházi s imakönyvet adott ki illyr nyelven, melyek bibliogr. leírását nem adhatom, ilyenek: 5. Nacin slaviti prisveto Trojstvo ... (A szent Háromság tisztelete). 6. Stazica nebeska ... (Égi út.) Horányi, Scriptores II. 487. l. Catalogus Bibl. Franc. Com. Széchényi Suppl. II. 306. l. Schematismus Prov. S. Joannia Capistrano ord. min. S. P. Francisci 1887. 15. l. Petrik Bibliogr. Szinnyei Magyar írók

ID

Auctoritas VIAF: 305604031

Opera

Numero: 2

opusid22009459 Amarum dulce seu Uberrimarum gratiarum dulcissimi fontes ... ex Quarto Sententiarum libro ad mentem doctoris subtilis Ioannis Duns- Scoti per conclusiones theologicas eruderati, quas ...publice disputandas proponunt rr.pp. Stanislaus : Losgott a Bruna et Lucas Bebrich a Brodio ... Budae in Civitate aquatica ad s. Franciscum ... sub assistentia reverendi patris Hieronymi Lipovcsich a Possega ... anno MDCCLVIII die 30 Iulii
opusid22009545 Praerogativae III-ii ordinis s. Francisci