Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona kovacicd1e902

CroALa, 2018-10-22+02:00.

Persona kovacicd1e902

Kovačić, Josip Nikola 1815

Kovachich József Miklós (senkviczi), bölcseleti doktor, az országos levéltár igazgatója s több külföldi tudós társaság tagja, K. Márton György a pesti egyetemi könyvtárőr és Hajóssy Johanna fia, szül. 1798. febr. 15. Budán s tanulmányait is itt végezte. Atyja mellett csakhamar a történet-kutató irány művelőjévé szegődött; 1810-15-ig vele együtt beutazta az országot és a levéltárakban búvárkodott. 1815-ben bölcselet-doktori oklevelet nyert és 1816. jún. 27. a múzeumi könyvtár adjunctusa lett. 1817-ben borsodvármegyei táblabirónak választották. 1821-ben atyja elhúnyt, szept. 11. lemondott hivataláról és hátrahagyott kéziratait fia rendezte. 1825-ben az országos levéltárhoz neveztetett ki allevéltárnoknak és aug. 14. letette az esküt. Ettől kezdve egészen hivatalának élt, felhagyott a tudományos kutatással; segédkezett az országgyűlési elaboratumok fölszerelésénél. 1832. ápr. 20. országos levéltárnokká lőn, mely hivatalát 1870-ig viselte. Hosszú hivataloskodása alatt egy fényes pontot kell kiemelnünk. 1850-ben felsőbb helyről a horvát vonatkozású oklevelek kiválasztását vették foganatba, mit a kincstári levéltár sikeresen elvégzett. K. mint nem comprommittált egyén a kiválasztást eszközlő bizottság tagja volt. Előterjesztésében kifejti: ő hivatalos esküjéhez tartja magát; a nádor, illetőleg az országbiró vagy a törvényesen egybehívott rendek engedélye nélkül nemcsak hogy nem adja ki az okleveleket, de még másukat vétetni sem engedi. Ha az országgyűlést egybehívják, akkor meghajlik akarata előtt. A föltejesztés hatott és Geringer megelégedett a másolatokkal. 1870. márcz. 15. nyugdíjaztatott. Azóta testileg folyvást gyengülve, Bécsben tartózkodott, hol 1878. nov. 27-én meghalt. Benne tudományos történetírásunk egyik előkészítője halt el, ki hazánk jogirodalmában is nagy nevet vívott ki magának. Rendkívül gazdag irodalmi készletét, melyet nagyrészt atyjától is örökölt, a m. n. múzeumnak és a budapesti egyetemi törvénytárnak hagyta. Munkái: 1. Monumenta veteris legistationis hungaricae, quae nunc primum detecta, ex originalibus authenticis desumsit et vulgavit ... Claudiopoli, 1815. (A munka elé Szilágyi Ferencz írt dicsőítő költeményt). (A második része: Segmentum secundum, Zágrábban jelent meg 1815-ben). 2. Monumenta veteris legislationis hungaricae hactenus indedita. partem ex originalibus, partem ex transsumtis authenticis, partem etiam ex credibilibus copiis coaevis desumsit, etprimum edidit... Zagrabiae, 1815. 3. Lectiones variantes decretorum comitialiumi. regni Hungariae. in corpore juris hungarici editorum, quas ex collatione textus eorum cum originalibusauthenticis eruit... Pestini, 1816. (Melyben a Corpus Jurisban közlött Decretumok eltérését az eredeti szövegtől mutatja ki s igazítja helyre; közjogi tanulmányoknál alapvető fontosságú). 4. Provocatio ad optimos quosque patriae cives hungaros. U. ott, 1816. 5. Epicrisis documentorum diplomaticorum seu de valore instrumentorum literalium. U. ott, 1817. (Mely kritikailag adja fontosabb okleveleinket. Kézirata a m. n. múzeumi kézirattárban). 6. Sylloge decretorum comitialium inclyti regni Hungariae, quae in vulgato corpore juris hungarici, hactenus aut penitus desiderabantur, aut aliqua sui parte, manca referebantur, et oblivioni postliminio, recenter erepta sunt. In arcticulos, rubricis provisos. divisa, collegit, indicem realem subjecit, et in supplementum collectionis, peculiariter excudi curavit. U. ott, 1818. Két kötet. (a Corpus Jurisban nem foglalt törvényczikkelyeket adja pontos tágymutatóval). 7. Notitiae praeliminares ad syllogen decretorum comitialium. Quae in vulgato corpore juris hungrici, hactenus aut penitus desiderabantur, aut aliqua sui parte manca referebantur, et oblivioni postliminio recenter erepta sunt, cum observationibus criticis in editiones corporis juris. U. ott, 1820. (A magyar közjog fontosabb okleveleit kiadásuk s megjelenésük szempontjából vizsgálja meg). 8. Scholae Salernitanae praecepta conservandae valetudinis. Accesserunt alia diaetetica. Budae, 1821. (Kézirata a m. n. múzeumi kézirattárban). 9. Astraea, complectens subsidia literaria ad historiam legislationis, et jurisprudentiam hungaricam. U. ott, 1823. Két kötet. (A magyar közjog alapját képező fontos okleveleket birálja. Atyjával K. Márton Györgygyel együtt.) Kézirtai a m. n. múzeumban: Exercitatio Hungarica monumentis diplomaticis retento et in ordinem systematicum disposito illorum textu illustrata, 4rét, 60 levél; Beleuchtung der Frage: ob der ungarische Adel seine Burgen mit Besatzung auf eigene Kosten unterhalten musste? 4rét 26 lap; Scripta miscellanea idiomate latino et germanico, 4rét 328 lap; Series omnium Christianorum regum Hungariae, ívrét két lap; Catalogus manuscriptorum bibliothecae musei nationalis (Hung.) quae post editionem catalogi comitis Széchényi accesserunt 1819., ívrét 70 levél (csonka); Epistolae ad illustres viros aliosque amicos 1813-1832. seriptae, ívrét 4 kötet; Epostolae originales illustrium virorum ad Jos. Nic. Kovachich 1814-1840., ívrét hat kötet; Memoria solennis restaurationis archivi episcopatus almae ecclesiae Zagrabiensis, ívrét 44 lap; Noticiae praeliminares ad Syllogen decretorum comitialium 1820., 4rét négy kötet; Initia philosophiae theoreticae 1812., 4 rét 154 lap; Extractus ex historia universali et pragmatica Hung., 4rét 184 lap; Compendium in politiam civitatis 1814., 4rét 79 lap; Compendium praelectionum Juris Civilis Romani 1814., 4 rét 64 lap; Institutiones juris privati Hungarici, 4rét három kötet; Institutiones juris publici unversalis, 4rét 61 levél; Lectiones variantes decretorum comitialium Incliti Regni Hungariae 1816., 4rét 699 lap; Mechanica et physica, 4rét 363 lap; Notata ex physica in specie de Aere 1813., 4rét 66 lev.; Notationes ex physica, chemia, historia universali... 4 rét 310 lap; Notationes philosophicae et theologicae, 4rét 272 lap; Notiones de jure naturae, 8rét 386 lap; levelei Horvát Istvánhoz, Buda 1821. decz. 1., Pozsony, 1830. okt. 16. a budapesti egyetemi könyvtárban; Geschichte der Abwendung einer Veränderung der ung. Staatsverfasung von zwoen klugen Frauen bewirket, im S. 1719. Verfasset s. J. n. Kovachich 1812 után, 4rét 9 levél. A m. tudom. akadémiának ajándékozta 1870-ben az atyja által gyűjtött és maga folytatta 175 kötetre menő gyűjteményt a magyar országgyűlés történetére nézve. 1601-től egész 1848-ig, és pedig 1764-ig kéziratban (tartalmazza az országgyűlési propositiókat, jegyzőkönyveket, föltejesztéseket, törévnyczikkeket és egyéb törvényhozási actákat); ehhez csatolta még az 1848-1849. hivatalos Közlöny teljes példányát, mely az 1849. szegedi és aradi számokat illetőleg, a legnagyobb ritkaságok közé tartozik. Hazai s Külf. Tudósítások 1825. II. 14. sz. Hormayr, Archiv 1826. 738. l. Ponori Thewrewk József, Hongyűlési Emlény (Magyarok születésnapjai). Pozsony, 1847. 6. l. Századok 1870. 271. l., 1878. 858. l. Magyar Könyv-Szemle 1876. 117., 1885. 6., 11., 1894. 24., 204., 1896. 397., 1897. 299. l. 1878: Ellenőr 605., P. Napló 290., Vasárnapi Ujság 49. sz. és gyászjelentés. Szinnyei Magyar írók

ID

Auctoritas VIAF: 20021292

Opera

Numero: 8

opusid22000033 Astrea complectens subsidia literaria ad historiam legislationis et jurisprudentiam Hungaricam
opusid22000119 Epicrisis documentorum diplomaticorum seu De valore instrumentorum literalium
opusid22000205 Scholae Salernitanae praecepta conservandae valetudinis. Accesserunt alia diaetetica. Textum recensente Josepho Nicolai Kovachich Senquiciensi.
opusid22000291 Sylloge decretorum comitialium i. regni Hungariae, quae in vulgato corpore juris Hungarici hactenus aut penitus desiderabantur, aut aliqua sui parte manca referebantur.
opusid22000377 Lectiones variantes decretorum comitialium i. regni Hungariae in corpore juris Hungarici editorum
opusid22000463 Monumenta veteris legislationis Hungaricae, quae, nunc primum detecta ex originalibus authenticis fideliter desumsit et vulgavit Iosephus Nicolaus Kovachich Senquiciensis
opusid22000549 Monumenta veteris legislationis Hungaricae hactenus inedita partem ex originalibus, partem ex transsumptis authenticis, partem etiam ex credibilibus copiis coaevis desumsit et primum edidit Josephus Nicolaus Kovachich. Segmentum secundum
opusid22000635 Notitiae praeliminares ad syllogen decretorum comitialium ... cum observationibus criticis in editiones corporis juris