Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona keglevicd1e826

CroALa, 2018-11-19+01:00.

Persona keglevicd1e826

Keglević, Ladislav 1719

KEGLEVIĆ, plemićka obitelj (XIV–XIX. st.). U vrelima su zabilježeni u patronimičkim oblicima Keglewyth, Keglewich, Keglewych, Keglevitz, Keglewycz, Keglyewicz, Keglyewych, Cheglouitz, Kheglawitsch, Keglowith, Keglowitsch, Kheglobitsch, Khöglobitsch, Kneglobitsch, Keglawitz, Keuglevich, Cegliefzich i Queglevitius, u XV. st. i s pridjevkom Porički (de Porychan, Porechan, Porichan), prema posjedu u distriktu Unašice (Kninska županija), a od kraja XV. st. s pridjevkom Bužimski(de Bwsyn), prema gradu Bužimu (Zagrebačka županija). Pripadnici obitelji pred turskom su se opasnošću iselili iz Kninske županije na prostor Zagrebačke, Varaždinske i Križevačke županije, potom i u Ugarsku, što je u XVII. st. dovelo do podjele na hrvatsku i ugarsku granu. Oni iz hrvatske grane u javnom su se životu najčešće isticali kao vojnici. (...)PETAR,banski namjesnik i veliki župan, imao je sinove Ladislava (spominje se do 1735) i Aleksandra (1706–1752) te kćer Kristinu Mariju, suprugu Josipa Rattkaya. Ladislav se nakon školovanja posvetio vojničkomu pozivu; spominje se kao nasljedni veliki župan požeški 1727. i podzapovjednik Koprivničke kapetanije 1732. ... Gradivo o hrvatskoj obiteljskoj grani čuva se u Arhivu HAZU, u kojem je dio negdašnjega obiteljskoga arhiva. Ivan Majnarić i Maja Katušić (2009) HBL Ivan Majnarić i Maja Katušić (2009)

Keglevich László, (buzini gróf), horvátországi birtokos, gróf K. Péter pozsegai főispán és Qrehóczy Johanna fia, s előbbinek atyja. Munkája: Assertiones ex parte prima operis tripartiti consvet. juris inclyti. et Mariano-Apost. regni Hungariae desumtae. Tyrnaviae, 1719. Nagy Iván, Magyarország Családai VI. 152. l. Petrik Bibliogr. Szinnyei Magyar írók

ID

Auctoritas VIAF: 305599179

Opera

Numero: 1

opusid21993785 Assertiones ex parte prima operis tripartiti consuetudinarii iuris inclyti et Mariano-apostolici regni Hungariae desumptae.