Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona kapyd1e798

CroALa, 2018-11-20+01:00.

Persona kapyd1e798

Kapy, Jozsef 1787

Kapy József (kapi-vári), bölcseleti doktor, cs. kir. tanácsos, K. József udvari consiliárius és Radvánszky Teréz fia, szül. 1767. jan. 4. Kapy-Töltszéken (Sárosm.); 1776-ban a kis-szebeni gymnasiumban kezdte tanulását; 1782-ben a váczi Theresianumba ment és 1784-ben bölcseleti doktor lett. Bécsben a külföldi jogot tanulta s Eperjesen a hazait, 1786. mind a kettőből censurált; azután Budán a helytartótanácsnál gyakornokoskodott és Borsodmegye aljegyzője lett. Az 1790. és 1792. országgyűlésekre Sárosmegye követül küldötte s 1793-ban a sérelmek orvoslására kiküldött bizottság tagjának választatott meg. 1798-ban töltszéki birtokára vonult. 1800. Sárosmegye aljegyzője, 1802. a házi s hadipénztár perceptora. 1804. jegyző s helyettes alispán. 1809. a tiszáninneni tábla számfeletti ülnöke lett, utóbb kir. tanácsos és több megyék táblabirája. Meghalt 1823. jún. 20. Pesten. Munkája: Ad illustr. dnum Paulum juniorem Almásy de Zadány...totius litteralis hungarici gubernatorem incliti comitalus Crisiensis comitem...lonomasticon suum VIII. idus Januarii celebrantem adgratulatio eidem oblata. (Flumine, 1787.) Kéziratai 12 füzetnek a m. n. múzeumban: Descriptio historico-geographica Cottus Szeverinensis, littoralis hungarici, et vicinorum districtuum; adjectis documentis variis commercium maritimum Hung. concernentibus XVIII., XIX. Sec., ivrét 107 lap; Opuscula historica continentia historiam Imperatorum Habs. Lothar. Austriacorum, Regum Hung. Cottus Szeverinensis, Littoralis Hung. Baronum Hung., genealogico-Bioraphiam Kapyanam, ívrét, Elenchus Actarum Kapyanarum (1812.) ívrét. 255 lap. Nagy Iván, Magyarország Családai VI, 78., 80. l. Petrik Bibliogr. és gyászjelentés. Szinnyei Magyar írók

ID

Auctoritas VIAF: 305599130

Opera

Numero: 1

opusid21992601 Ad illmum. dnum. Paulum Juniorem Almasy de Zsadany, totius littoralis Hungarici gubernatorem, incliti comitatus Crisiensis comitem ... onomasticon suum VIII. Idus Januarii celebrantem adgratulatio eidem oblata.