Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona godenicd1e562

CroALa, 2018-12-12+01:00.

Persona godenicd1e562

Godenić, Venancije 1819

GODENIĆ, Venancije (Godenich de Godenberg), liječnik (Gračišće kraj Pazina, potkraj XVIII. st. — ?). Studij medicine završio 1819. u Pešti disertacijom o trihofitiji. U svibnju 1820. Dvorsko ratno vijeće imenovalo ga je općinskim fizikom u Brodu na Savi. Već u kolovozu te godine i ponovno u svibnju 1821. podnosi molbu za liječnika u brodskom kontumacu, no oba je puta odbijen. Potkraj 1823. postavljen je za kotarskog liječnika u Kastvu, a potom je radio u Gorici i Gračišću. DJELA: Dissertatio inauguralis medica de tinea. Pestini 1819. LIT.: P. Stanković i F. Glezer: Notizie degli Istriani viventi nel 1829 distinti per lettere, arti ed impieghi. Parenzo 1884. — R. Jeremić: Prilog istoriji saniteta u Slavonskom Brodu (1820–1876). Beograd 1940, 255–256. — M. D. Grmek: Inauguralne disertacije hrvatskih, srpskih i slovenačkih liječnika (1660–1865). Starine, 1951, 43, str. 169–170. — Razvoj zdravstva na području općine Slavonski Brod. Slavonski Brod 1975, 30–31. Vladimir Dugački (2002) HBL Vladimir Dugački (2002)

ID

Auctoritas VIAF: 305596823

Opera

Numero: 1

opusid21968675 Dissertatio inauguralis medica de tinea.