Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona gajdekd1e510

CroALa, 2018-12-15+01:00.

Persona gajdekd1e510

Gajdek, Tomo 1835

GAJDEK, Toma, pučki prosvjetitelj, mecena i pjesnik (Zagreb, 20. XII. 1809 — Zagreb, 13. I. 1886). Gimnaziju i studij bogoslovije završio u Zagrebu gdje je 1832. zaređen za svećenika. Potom je službovao kao kapelan u Zagorskim Selima (1832–44) te kao župnik u Velikoj Erpenji (do 1856) i Mariji Gorici (do 1862), zauzimajući se za narodno prosvjećivanje. U Zagorskim Selima i Velikoj Erpenji otvorio je pučke škole te bio učitelj i vjeroučitelj. Za svoj pučko-prosvjetni rad dobio je više priznanja, 1841. i od cara Ferdinanda V. God. 1858. imenovan je nadzornikom škola u tuheljskom kotaru, 1862. kanonikom zagrebačkim, a 1863–70. bio je i ravnatelj Nadbiskupskoga bogoslovnog sjemeništa. Za njegova ravnateljstva ojačao je rad Sbora duhovne mladeži zagrebačke i pjevačkog društva »Vienac«. Od 1872. je arhiđakon kalnički, od 1874. prepošt bijenički, 1879. papa Leon XIII. imenovao ga papinskim kućnim prelatom, a 1884. postaje katedralni arhiđakon. Od tridesetih godina istaknuti je djelatnik u krugu hrvatskih preporoditelja, zaslužan za razvitak hrvatske pučke prosvjete i književnosti. Najprije je u domoljubnom duhu no bez dubljeg pjesničkog nadahnuća sastavio nekoliko prigodnih pjesama te ih potpisao Ilir iz Zagreba i Ilir iz Horvatske. U Liber memorabilium parochiae S. Catharinae Virginis et Martiris in Szella zapisane su dvije prigodne kajkavske pjesme koje je G. ispjevao 1836. u slavu biskupa Alagovića. Njegovi članci o gospodarskom i prosvjetnom pridizanju hrvatskog sela te govori objavljeni su u periodicima: Katolički list (1850, 1881), List Družtva gospodarskoga hèrvatsko-slavonskoga (1850), Naša sloga (1874), Obzor (1875), Branislav (1879). Po preporuci kardinala J. Haulika bio je do 1885. prvi predsjednik Hrvatskoga književnog društva sv. Jeronima stekavši pritom znatne zasluge. Prigodom 50-godišnjice misništva 1882. njegovi štovatelji osnovali su zakladu pod njegovim imenom, a 1885. darovao je i sam veću svotu za nagrade pučkim piscima. Njegov portret izradio je F. Quiquerez 1876. DJELA: Čutenja selanske črede prečastnomu gospodinu Mirku Pendelinu, stolne cerkve zagrebačke začastnomu kanoniku, u kotaru od Urboc Taborskomu pod Jašperštu, svete Katarine na Selah plebanu, i varašdinske županije sudbenoga stola prisedniku o njegovom za istinskog kanonika iz fare svoje u Zagreb odhodku izrečena od mladeži ondešne. Zagreb 1837. — Mladež selánska svomu duhovnomu pastiru za novo lěto 1837. Zagreb (s. a.). — Prečastnomu gospodinu Imbru Pendelinu kanoniku p. n. za dan godovni poklanjaju sini zahvalni 1838. Zagreb (s. a.). — Velemožnomu i visokoblagorodnomu gospodinu Nikoli Mixiću od Gornjega Lukavca, visokoga Banskoga i više slavnih varmedjiah stola sudbenoga prisědniku, prigodom njegovoga izabranja i uzvišenja na dostojanstvo meštra prabilěžnika Kraljevinah Dalmacie, Horvatske i Slavonie u Saboru istih kraljevinah dana 21. sěčnja 1839. obderžavanom. Zagreb 1839. LIT.: Proslov u slavu prečastnoga gospodina Tome Gajdeka, pèrvostolne cerkve zagrebačke kanonika, ravnatelja siemeništa, rečen dana 20. prosinca 1864. u znak sinovske odanosti i ljubavi zahvalna duhovna mladež zagrebačka. Narodne novine, 30(1864) 293, str. 2. — Tomo Gajdek, kanonik zagrebački i predsjednik društva sv. Jeronima za izdavanje i širenje pučkih spisa. Pučki prijatelj, 8(1874) 6, str. 41–43. — Toma Gajdek, kanonik prvostolne crkve zagebačke, prepošt bienički, predsjednik književnoga družtva sv. Jeronima. Vienac, 11(1879) 51, str. 812–814. — Tomo Gajdek. Hrvatski učitelj, 4(1880) 1, str. 14–15. — Petdesetgodišnjica misnikovanja Tome Gajdeka. Pozor, 21(1882) 202, str. 1–2. — Tomo Gajdek. Narodne novine, 48(1882) 203, str. 2–3. — Zasluge presv. gosp. Tome Gajdeka za pučku školu. Hrvatski učitelj, 6(1882) 18, str. 273–274. — Glavna skupština družtva sv. Jeronima. Obzor, 27(1886) 64, str. 3; 65, str. 4. — (Nekrolozi): Agramer Zeitung, 61(1886) 10, str. 2; Hrvatski učitelj, 10(1886) 3, str. 33–34; Ljubljanski zvon, 6(1886) 2, str. 124; Narodne novine, 52(1886) 10, str. 2; Obzor, 27(1886) 10, str. 2. — I. Hribar: Toma Gajdek. Slovan (Ljubljana), 3(1886) 4, str. 50–51. — Danica (kalendar), 1887, str. 79–86. — Z. Kolander: Dvie pjesme Tome Gajdeka. Prosvjeta, 9(1901) 13, str. 422–423. — F. Rožić: 100-godišnjica i 50-godišnjica. Hrvatstvo, 6(1909) 25, str. 1–3. — A. Cuvaj: Građa za povijest školstva kraljevinâ Hrvatske i Slavonije, 3–11. Zagreb 1910–1913. — F. Plevnjak: Prilozi za kulturnu povijest hrvatskog svećenstva. Zagreb 1910, 336–343. — S. Bićanić: Zaklade u imovini književnoga društva sv. Jeronima. Zaklada Tome Gajdeka. Vjesnik književnog društva sv. Jeronima, 3(1915) 5/6, str. 103–112. — P. Leber: Uspomena na ravnatelja Gajdeka. Ibid., 4(1916) 3, str. 73–75. — M. Kučenjak: Zapamćenja o Gajdeku. Ibid., 6(1918) 4, str. 96–97. — P. Leber: Na grobu kanonika Tome Gajdeka. Ibid., str. 94–95. — F. Rožić: Povjesni nacrt hrvat. književnog društva sv. Jeronima. Ibid., str. 91–92. — Lj. Ivančan: Podatci o zagrebačkim kanonicima od 1193. do 1924 (rkp. u Kaptolskom arhivu, Zagreb, br. 1105). — 60-godišnjica Hrvatskog književnog društva sv. Jeronima. Historijat, kulturni rad i perspektive za budućnost. Novosti, 22(1928) 292, str. 9. — V. D.: Šezdeseta godina Jeronimskog književnog društva. Franjevački vjesnik, 35(1928) 5, str. 158–160. — A. Palmović: Tomi Gajdeku, prvom predsjedniku Jeronimskog književnog društva. Spjevana u slavu njegova imenovanja prepoštom bijeničkim g. 1874. Obitelj, 4(1932) 11, str. 162. — J. Andrić: Veliko djelo Tome Gajdeka. Prigodom pedesete godišnjice smrti prvog predsjednika Hrvatskoga književnog društva sv. Jeronima. Hrvatska straža, 8(1936) 11, str. 5. — K. M.: Voditelji Jeronimskog rada. Obitelj, 15(1943) 20, str. 309, 311, 312, 313. — P. Lončar: Tomo Gajdek (Otac pučkog prosvjetljivanja hrvatskog naroda). Danica (kalendar), 1948, str. 31–34. — J. Buturac: 100 godina HK Društva sv. Jeronima ili sv. Ćirila i Metoda. Zagreb 1969. Vera Humski i Elizabeta Palanović (1998) HBL Vera Humski i Elizabeta Palanović (1998)

ID

Auctoritas VIAF: 305478941

Opera

Numero: 1

opusid21965844 Ultimum vale domino Carolo Xuppan II in annum philosophiae auditori 5. Julii 1835. extincto a suis conscholaribus ... dictum, per T.G. c.d.Z