Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona furjakovicd1e501

CroALa, 2018-10-21+02:00.

Persona furjakovicd1e501

Furjaković, Ivan Ernest 1838

FURJAKOVIĆ, Ivan Ernest, liječnik (Srijemski Karlovci, 22. V. 1811 — Ruma, 10. VIII. 1889). Sin liječnika Ivana Antuna. Gimnaziju pohađao u Srijemskim Karlovcima i Velikom Varadinu. Studij medicine završio 1838. u Pešti disertacijom o sklonostima pojedinim bolestima s obzirom na spol. Nakon što je godinu dana prakticirao u Beču, imenovan je 1839. za začasnog fizika u Rumi, gdje je od 1847. do umirovljenja 1875. djelovao kao sekundarni fizik Županije srijemske. Nastojao je unaprijediti javno zdravstvo te je primjerice iz 1859. sačuvana njegova prijava protiv rumskih sapunara koji su pepeo bacali na ulicu. DJELA: Dispositio in morbos ex diversitate sexus. Pestini 1838. LIT.: Dr. Ernesto Furjaković. Liječnički vjesnik, 11(1889) 9, str. 139–140. — M. D. Grmek: Inauguralne disertacije hrvatskih, srpskih i slovenačkih liječnika (1660–1865). Starine JAZU, 1951, 43, str. 192. — Isti: Hrvatska medicinska bibliografija, I/1. Zagreb 1955, str. 67–68. — M. Mićić: Doktori medicine u Sremskoj županiji do 1848. godine. Acta historica medicinae, pharmaciae, veterinae (Beograd), 9(1969) 1/2, str. 197–210. Vladimir Dugački (1998) HBL Vladimir Dugački (1998)

ID

Auctoritas VIAF: 305605586

Opera

Numero: 1

opusid21965661 Dispositio in morbos ex diversitate sexus. Dissertatio inauguralis medica ... Theses adnexae publice defendentur anno MDCCCXXXVIII