Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona foghd1e469

CroALa, 2018-10-18+02:00.

Persona foghd1e469

Fogh, Ivan Hrizostom 1817

FOGH, Ivan Hrizostom (Petar Venceslav), matematičar (Karlovac, 28. IX. 1777 — Zagreb, 26. X. 1834). U Franjevački red (Hrvatsko-slovenska provincija sv. Križa ili Ilirska provincija) stupio 1796. u Trsatu, svečane zavjete položio 1797. i nakon mlade mise u Karlovcu 1802. bio kateheta na tamošnjoj djevojačkoj školi te 1806. lektor filozofije u Klanjcu. Od 1806. do 1809. vjerojatno studirao matematiku i fiziku na sveučilištu u Beču ili Grazu. Kada se vratio u Karlovac, bio je gvardijan 1809–18. i, kada je za francuske okupacije 1809–13. osnovan licej, njegov ravnatelj i jedan od profesora. God. 1821. boravio je u Novom Mestu, 1823. postao gvardijanom u Gorici, 1826. definitorom provincije, 1827. lektorom filozofije i definitorom u Karlovcu te gvardijanom u Karlovcu 1832–34. Umro je u Zagrebu, a pokopan u Karlovcu. Dok je bio gvardijan u Karlovcu te za boravka u Novom Mestu skupljao je i 1821. priredio zadatke iz matematike, fizike, astronomije koji su sačuvani u rukopisu pod naslovom Paradigmata mathematica, mechanica, hydrostatica etc; calculus differentialis et integralis, item mathesis ac geometria sublimis a P. X-tomo Fogh conscripta. U rukopisu se obrađuju problemi kvadratnih i kubnih jednadžaba, nizova i redova, planimetrije, trigonometrije, diferencijalnog i integralnog računa, zatim hidromehanika, aeromehanika i geomehanika. DJELA: Theoria de virga stereometrica, tum cylindrica seu quadrata tum cubica auctore P. Chrysostomo Fogh.... Carolostadiensi 1817. LIT.: B. Brixy: Život i rad o. Hrizostoma Fogha. Naša misao, 30(1916) 9/10, str. 132–137; 11/12, str. 164–171. Stipe Kutleša (1998) HBL Stipe Kutleša (1998)

ID

Auctoritas VIAF: 305551016

Opera

Numero: 1

opusid21962929 Theoria de virga stereometrica tum cylindrica seu quadrata tum cubica. Auctore p. Chrysostomo Fogh ... guardiano conventus Carlostadiensis