Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona fodrocid1e464

CroALa, 2018-12-11+01:00.

Persona fodrocid1e464

Fodroci, Juraj 1832

FODROCI, plemićka obitelj s posjedima u nekadašnjim županijama Križevačkoj, Varaždinskoj i Zagrebačkoj. U dokumentima do potkraj XV. st. članovi obitelji zabilježeni su imenom i pridjevkom »iz Fodrovca« (de Fodoroucz, Fodorowcz, Fodroucz, Fodrowcz) prema njihovu posjedu Fodrovec (područje današnjih naselja Fodrovec Riječki i Fodrovec Donji u široj okolici Križevaca); ... Žigmundov brat Juraj također je studirao pravo u Kr. akademiji znanosti u Zagrebu; teze iz ugarskoga građanskog i kaznenog prava branio je 1818 (tiskano u Zagrebu s. a.). Bio je plemićki sudac Križevačke županije. U proglasu Namjesničkog vijeća od 2. X. 1838. spomenut je među istaknutim promicateljima osnovnog školstva. Njegova žena Julija rođ. Bužan dopisivala se s Lj. Gajem. ... LIT.: Obitelj. — I. Nagy: Magyarország családai czímerekkel, 4. Pest 1858, 186–188. — Imenik dostojanstvenika, činovnika i javnih službenika kraljevina Hrvatske i Slavonije. Zagreb 1894–1918. — I. K. Tkalčić: Povjestni spomenici slob. kralj. grada Zagreba, 2–3. Zagreb 1894–1896; 11. 1905. — J. Janković: Pabirci po povjesti Županije varaždinske. Varaždin 1898, 30, 43, 112–115, 126. — I. Bojničić: Der Adel von Kroatien und Slavonien. Nürnberg 1899, 47. — E. Laszowski: Povjesni spomenici plem. općine Turopolja, 1. Zagreb 1904, str. 397; 3. 1906, str. 445. — A. Cuvaj: Građa za povijest školstva kraljevinâ Hrvatske i Slavonije, 3. Zagreb 1910; 6. 1911; 9. 1913. — Đ. Szabo: Spomenici kotara Krapina i Zlatar. Vjesnik Hrvatskoga arheološkoga društva, NS 13(1913–14) str. 73, 101. — F. Šišić: Hrvatski saborski spisi, 3–5. Zagreb 1916–1918. — S. Belošević: Županija varaždinska i slob. i kralj. grad Varaždin. Zagreb 1926, 20, 69, 101. — E. Laszowski: Tri Fodrocija Petar, Ladislav i Sigismund. Prilog familijarnoj i kulturnoj historiji. Novosti, 23(1929) 24–26. XII, str. 97–98. — V. A. Duišin: Zbornik plemstva, 1. Zagreb 1938, 242–244. — E. Laszowski: Povjesni spomenici slob. kralj. grada Zagreba, 17–18. Zagreb 1941–1949. — V. Noršić: Povjest župe Bl. Dj. Marije u Zlataru. Zagreb 1942, 7, 12–13, 35, 101, 134, 138. — L. Šavor: Regesti isprava iz arhiva porodice Keglević g. 1700–1853. Zbornik Historijskog instituta JAZU, 1(1954) str. 255, 266, 280, 330, 337, 354. — J. Horvat i J. Ravlić: Pisma Ljudevitu Gaju. Građa za povijest književnosti hrvatske, 1956, 26. — Zaključci Hrvatskog sabora, 1–3. Zagreb 1958–1961; 5–12. 1966–1980. — V. Bogdanov: Hrvatski narodni pokret 1903/04. Rad JAZU, 1960, 321, str. 365; 1961, 322, str. 63–66, 116. — J. Stipišić i M. Šamšalović: Isprave u Arhivu Jugoslavenske akademije. Zbornik Historijskog instituta JAZU, 3(1960) str. 570–571, 575, 578, 586, 588–589, 600, 614; 4(1961) str. 531. — J. Adamček i I. Kampuš: Popisi i obračuni poreza u Hrvatskoj u XV i XVI stoljeću. Zagreb 1976. — J. Buturac: Povijest Gornje Rijeke i okolice. Gornja Rijeka 1979, 51, 54, 93. — J. Adamček: Agrarni odnosi u Hrvatskoj od sredine XV do kraja XVIII stoljeća. Zagreb 1980. — Isti: Ludbreg i njegova okolica u doba feudalizma. Ludbreg (zbornik). Ludbreg 1983, str. 95–97, 113. — J. Adamček i dr.: Seljačke bune u Hrvatskoj u XVII stoljeću. Zagreb 1985. — Hrvatske kraljevinske konferencije, 1. Zagreb 1985; 3. 1988. — Grgur (XV. st.). — V. Klaić: Povijest Hrvata, 4. Zagreb 1973, 95–96. — Gašpar (XVI. st.). — E. Laszowski: Listine općine Sv. Jelene Koruške kod Križevaca. Zagreb 1904, str. X, 55. — J. Buturac: Regesta za spomenike Križevaca i okolice 1134–1940. Križevci 1991, 59. — Vuk (tridesetničar). — E. Laszowski: Habsburški spomenici, 3. Zagreb 1917, 1, 52. — Donat. — B. Vodnik: Među kajkavcima predilirskog doba. Sv. Cecilija, 15(1921) 2, str. 37. — B. A. Krčelić: Annuae ili historija 1748–1767. Zagreb 1952, 458. — J. Andreis: Povijest glazbe, 4. Zagreb 1974. — Aleksandar (1826–1890). — Hof- und Staats- Handbuch des Kaiserthumes Österreich, 5. Wien 1856; 1859; 1866, 1868. — Alexander v. Fodroczy. Agramer Zeitung, 65(1890) 23. I, str. 1–2. — Aleksandro pl. Fodroczy. Narodne novine, 56(1890) 23. I, str. 2. — F. Šišić: Pregled povijesti hrvatskoga naroda. Zagreb 19623. — J. Horvat: Ljudevit Gaj. Zagreb 1975. — Aleksandar (1853–1920). — Stenografički zapisnici Sabora Kralj. Hrvatske, Slavonije i Dalmacije petogodište 1892–1897, 1. Zagreb 1893, 1, 6, 11, 20. — Mark Aurelije. — Z. Vukelić (Zyr pl. Vukelić): Iz životopisa jedne ekselencije. Nos, 1(1917) 4, str. 112–116. — I. Kršnjavi: Zapisci. Iza kulisa hrvatske politike, 1–2. Zagreb 1986. — Albrecht. — A. Horvat: Spomenici arhitekture i likovnih umjetnosti u Međumurju. Zagreb 1956, 36. — T. Đurić i D. Feletar: Stari gradovi i dvorci sjeverozapadne Hrvatske. Varaždin 19812, 125. Tatjana Radauš (1998) HBL Tatjana Radauš (1998)

ID

Auctoritas VIAF: 305551019

Opera

Numero: 1

opusid21962757 Quaestio An penes modernam de repositione violenter ejectorum factam novelarem provisionem ultro standum sit?