Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona drazicd1e406

CroALa, 2018-10-15+02:00.

Persona drazicd1e406

Dražić, Miroslav 1838

DRAŽIĆ, Miroslav (Friedrich), liječnik i kulturni djelatnik (Požega, 6. III. 1815 — Zagreb, 30. VII. 1879). Nižu gimnaziju pohađao u rodnom gradu, višu u Zagrebu. Tu je započeo studij bogoslovlja, ali ga nakon tri semestra napušta i odlazi na studij medicine u Beč, gdje je 1838. promoviran raspravom o kupkama. Nakon promocije radi u Beču kao bolnički liječnik. Bio je učenik internista Josefa Škode te je objavio dva kazuistička priloga s njegova odjela (Österreichische medizinische Wochenschrift, 1843). God. 1842. liječnik je rudarske bratovštine u Samoboru, a 1848. ponuđena mu je profesura medicine na krakovskom Sveučilištu, koju odbija i dragovoljno se javlja u Jelačićevu vojsku za nadliječnika banderijalne husarske pukovnije. Dvaput je pao u mađarsko zarobljeništvo, a ratne doživljaje opisao je u Luni (1849). U vojnoj je službi ostao do 1851, zatim je imenovan županijskim fizikom u Karlovcu. Od 1874. do 1877. radi kao podžupanijski liječnik u Velikoj Gorici te od 1877. do kraja života kao podžupanijski liječnik u Zagrebu, gdje je 1878. izabran za redovitog člana Zemaljskoga zdravstvenog vijeća. — Bio je pristaša hrvatskoga narodnog preporoda. God. 1848. sudjelovao je na I. slavenskom saboru u Pragu kao bilježnik južnoslavenske skupine i zastupnik Požege. God. 1843. bio je predsjednik Karlovačke narodne čitaonice i pri njoj organizirao amaterske kazališne predstave, za koje je i prevodio, a u karlovačkom Glasonoši objavljivao je književne priloge. Također je bio predsjednik tamošnje Činovničke zadruge, tajnik podružnice Hrvatsko-slavonskoga gospodarskog društva te počasni građanin Karlovca. U Zagrebu je 1878/79. predsjednik Hrvatske čitaonice. — God. 1846. poduzeo je, uglavnom pješice, pedesetodnevno putovanje Beč—Pariz—Beč te je sljedeće godine izdao putopis. God. 1858. putovao je iz Karlovca preko Varšave do Sankt-Peterburga i Moskve. DJELA: Dissertatio inauguralis medica tractatum de balneis sistens. Vindobonae 1838. — Reise von Wien durch die Schweiz nach Paris, durch Belgien und Deutschland zurück. Wien 1847. LIT.: Dopisi i domaće viesti. Karlovački viestnik, 1(1866) 14, str. 110–111; 17, str. 133; 18, str. 140. — (Nekrolozi): Narodne novine, 45(1879) br. 176; Obzor, 9(1879) br. 176. — J. Kempf: Dva pisma uglednoga Požežanina iz 1848. Narodne novine, 99(1933) 7, str. 3–4. — M. D. Grmek: Inauguralne disertacije hrvatskih, srpskih i slovenačkih liječnika (1660–1865). Starine, 1951, 43, str. 149. — R. Maixner: Hrvatski prijevodi francuske proze 1800 –1860. Rad JAZU, 1952, 290, str. 75. — L. Delhomme: L’itinéraire de Fréderic Drazic, médecin croate. Le Concours médical (Paris), 78(1956) 3, str. 317–318. — V. Dugački: Istaknuti požeški liječnici. Prirodoslovna baština Slavonske Požege (zbornik). Slavonska Požega 1977, 47–68. — Karlovac 1579–1979 (zbornik). Karlovac 1979, 290, 335, 448–449, 452. Vladimir Dugački (1993) HBL Vladimir Dugački (1993)

ID

Auctoritas VIAF: 305551052

Opera

Numero: 1

opusid21959796 Dissertatio inauguralis medica, tractatum de balneis sistens