Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona drazicd1e404

CroALa, 2018-10-19+02:00.

Persona drazicd1e404

Dražić, Ivan 1706

DRAŽIĆ, Ivan, pjesnik (Vranjic, 1655 — Split, 18. VIII. 1739). Služio je kao župnik u splitskoj okolici: u Kamenu, Vranjicu i Klisu. Natjecao se 1679. za učitelja gramatike u gradskoj školi u Splitu, ali bez uspjeha, a kad je 1710. ipak bio izabran, zahvalio se na službi. Boraveći u Vranjicu, prepisao je 1696. djelo Skala po koj se ide u raj nebeski (rkp. u knjižnici franjevačkog samostana u Sinju) J. Šemića iz Jezera kraj Šibenika. Splitskim kanonikom postao je 1710. God. 1700. i 1702. posjetio je Dubrovnik, gdje je, prema vlastitim riječima, stekao »nauke za slovinskim jezikom pievati«. Za drugog mu je posjeta B. Bettera spjevao poslanicu (Dum Ivanu Dražiću Splićaninu). Kako se odlučio za dubrovačku jezičnu orijentaciju u književnosti, držao je da je dubrovačka Akademija ispraznih mjerodavna za književni jezik. Zato je 1725. svoj prijevod latinskih crkvenih himna Innodia Ecclesiastica in versi illirici poslao I. Aletinu, članu Akademije, da ona taj prijevod ispravi i odobri za tisak, ali bez uspjeha. Dopisivao se i s nekim članovima Akademije, primjerice s B. Ricciardijem (pjesmu Poljubčac prijatelju Bernardu Ricciardu objavio je A. Šenoa u Antologiji pjesništva hrvatskoga i srpskoga narodnoga i umjetnoga, Zagreb 1876), F. Lalićem i Đ. Matijaševićem. Neki navode da je bio i član splitske Akademije iliričke alitivam slovinske, ali za to nema potvrde. Pokopan je u katedrali Sv. Dujma u Splitu. — D. je pisao većinom duhovne pjesme u maniri sečentističke lirike. Tiskao je knjižicu pjesama Proslavljenje sv. Dujma i prijevod u stihovima Molitve principa Eugenija od Sebaudije (Prag 1715). U Arhivu HAZU u Zagrebu čuvaju se njegova nepublicirana djela: zbirčica Pjesni varhu otajstvih odkupljenja našega, pjesmotvor u deset pjevanja Lipost duše, spjevan 1713. i poklonjen »presvjetloj i preizvarsnoj samovladuštoj gospodi dubrovačkoj« (autograf i prijepis I. F. Jukića iz 1853. u Arhivu HAZU, a drugi prijepis u Knjižnici Male braće u Dubrovniku), nekoliko ljubavnih pjesama kao Pisnik uzpaljen i Pisnik neutaživ, prijevod proznog djela o. Juana de Jesús María Ostan skrušenja i samogovori Sv. pisma, »prinesen u slovinski jezik od d. Ivana Dražića«, opsežan prijevod Od vičnega blaženstva svetih te prijevod Marulićeve pjesme Carmen de doctrina Christi pendentis in cruce. J. Kavanjin spominje ga u svom djelu Povijest vanđelska. DJELA: Proslavglienje s. Dujma, parvoga archibiskupa Solinskoga, braniteglja Splieta Grada, i svoieh Darsciavaa sve Harvaske semglje poglavize. Prikasano piesnim slovinskima. U Bnezih 1706. LIT.: A. Ciccarelli: Opuscoli riguardanti la storia degli uomini illustri di Spalato e di parecchi altri Dalmati. Ragusa 1811, 44, 60. — D. Fabijanić: Alcuni cenni sulle scienze e lettere dei secoli passati in Dalmazia. Venezia 1843, 38. — Š. Ljubić: Dizionario biografico degli uomini illustri della Dalmazia. Vienna—Zara 1856, 125. — Isti: Ogledalo književne poviesti jugoslavjanske, 2. Rieka 1869, 415. — P. M. Kolendić: Grizićev izvještaj o dubrovačkim književnicima XVIII vijeka. Srđ, 6(1907) str. 107. — J. Kavanjin: Poviest vanđelska. Stari pisci hrvatski, 22. Zagreb 1913, 125. — M. Deanović: Odrazi talijanske akademije »degli Arcadi« preko Jadrana. Rad JAZU, 1933, 248, str. 54; 1935, 250, str. 123–124. — V. Lozovina: Dalmacija u hrvatskoj književnosti. Zagreb 1936, 72. — F. Fancev: Dubrovnik u razvitku hrvatske književnosti. Ljetopis JAZU, 1940, 52, str. 123–124. — M. Brlek: Rukopisi Knjižnice Male braće u Dubrovniku, 1. Zagreb 1952. — D. Berić: Sitni prilozi. Prva hrvatska knjiga I. Dražića. Građa za povijest književnosti hrvatske, 1953, 24, str. 299–301. — H. Morović: Povijest biblioteka u gradu Splitu, 1. Zagreb 1971, 117. — I. Ostojić: Metropolitanski kaptol u Splitu. Zagreb 1975, 314. Hrvoje Morović (1993) HBL Hrvoje Morović (1993)

ID

Auctoritas VIAF: 233698231

Opera

Numero: 1

opusid21959710 Proslavglienje sv. Dujma, parvoga archibiskupa Solinskoga, braniteglia Splita grada