Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona definisd1e358

CroALa, 2018-10-16+02:00.

Persona definisd1e358

Definis, Vicko 1837

DEFINIS, Vicko, liječnik (Sutivan na Braču, 1812 — Sutivan, 15. IV. 1886). Brat liječnika Jerolima. Medicinu završio 1837. u Padovi prikazom slučaja endokarditisa, stekavši diplome doktora medicine i kirurgije te magistra okulistike. Navlastito se zanimao okulistikom te je za god. 1838/39. i 1839/40. izradio rukopisne statističke tablice o liječenim, napose operiranim bolesnicima Očne klinike u Padovi, u kojoj je radio po završetku studija. Vrativši se u domovinu, djelovao kao općinski liječnik u Sutivanu. God. 1859. među prvima u Dalmaciji izveo operaciju katarakte. Bio je pristaša narodnog preporoda. DJELA: Hypertrophiae cordis dextri cum dilatatione ventriculorum et aortici orificii angustatione singularis casus qui in clinico hujus universitatis anno elapso observatus fuit. Dissertatio inauguralis. Patavii 1837. LIT.: G. Angelini degl’ Ivanissevich: Operazione oculistica eseguita dal D.r. Vincenzo Definis dalla Brazza. Rivista dalmata, 1(1859) 17, str. 148. — (Nekrolog). Narodni list, 25(1886) 11. V. — M. D. Grmek: Inauguralne disertacije hrvatskih, srpskih i slovenačkih liječnika (1660–1863). Starine, 1951, 43, str. 217. — Š. Kordić: Dalmatinski liječnici žrtve svoga zvanja u XIX stoljeću. Saopćenja »Pliva«, 18 (1975) 3, str. 165–175. — V. Štambuk i dr.: Povijest oftalmologije na području Dalmacije, razvoj i sadašnje stanje. Acta ophthalmologica Iugoslavica, 24(1986) Pr. 3, str. 121–129. Vladimir Dugački (1993) HBL Vladimir Dugački (1993)

ID

Auctoritas VIAF: 305551108

Opera

Numero: 1

opusid21953880 Hypertrophiae cordis dextri cum dilatatione ventriculorum et aortici orificii angustatione singularis casus