Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona definisd1e356

CroALa, 2018-10-21+02:00.

Persona definisd1e356

Definis, Jerolim 1835

DEFINIS, Jerolim, liječnik (Sutivan na Braču, 14. VIII. 1810 — Zadar, 16. IV. 1880). Stariji sin sutivanskog liječnika Tome Andrije. Medicinu završio 1835. u Padovi raspravom o uzrocima funkcionalnih duševnih bolesti. Bio liječnik u Supetru na Braču (1836) i Komiži (1837–39). Od 1841. u Zadru je bio privatni liječnik te liječnik dječjeg skloništa i tamnički liječnik. God. 1847. sudjelovao je u zadarskoj bolnici u prvoj operaciji pod eterskom narkozom u nas. DJELA: De praecipuis nevrosium causis. Dissertatio inauguralis. Patavii 1835. LIT.: M. D. Grmek: Inauguralne disertacije hrvatskih, srpskih i slovenačkih liječnika (1660–1865). Starine, 1951, 43, str. 210. — R. Jelić: Zdravstveni radnici Dalmacije u doba narodnog preporoda 1835–1848. Medica Jadertina, 17(1987) 1/2, str. 96. Vladimir Dugački (1993) HBL Vladimir Dugački (1993)

ID

Auctoritas VIAF: 305551116

Opera

Numero: 1

opusid21953794 De praecipuis nevrosium causis. Dissertatio inauguralis