CroALaBib dramata: opera docta

CroALa, 2021-10-28+02:00.

Functionis indiculus: /dramabib.

Notarum bibliographicarum 583.

Ut ordinem mutes, rubricam mutandam preme.

nomen croaladrama_db
documenta 1
de dato 2018-07-29T12:25:10.000Z
Annus Titulus Dramata
1763-1773 AA. VV. (1763-1773), Diarium Missionis Essekinensis Societatis Jesu Coeptum Anno MDCCLXIV 1764 scholastico exeunte 1763 (usque ad 1773) = Diar. Ess. Cod. Ab. 92. 0
1973 AA. VV. (1973), Zbornik radova o Petru Kanaveliću. Zbornik otoka Korčule. Sv. 3. Korčula 0
1977 AA. VV. (1977), Požeški leksikon. Gl. ur. Antun Petković. Skupština općine Slavonska Požega. Slavonska Požega 0
1997 AA. VV. (1997), Mihovil Kombol. Književni povjesničar, kritičar i prevodilac. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa u povodu 25. obljetnice smrti. Zadar, 18.–20. studenoga 1981. Ponovljeno izdanje. Ur. Nevenka Košutić Brozović i Tihomil Maštrović. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu [etc.]. Zagreb – Zadar 0
1997 AA. VV. (1997), Znanstveni i književni rad Slavka Ježića. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa povodom 100. obljetnice rođenja. Zagreb – Zadar, 19.–22. listopada 1995. Gl. ur. Tihomil Maštrović. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu [etc.]. Zagreb 0
1998 AA. VV. (1998), Franjo Fancev. Književni povjesničar i filolog. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa Zagreb – Zadar, 20.–22. ožujka 1997. Gl. ur. Tihomil Maštrović. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu [etc.]. Zagreb – Zadar 0
1998 AA. VV. (1998), Tomo Matić. Književni povjesničar i filolog. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa, Zagreb – Osijek – Zadar, 20.–24. travnja 1998. Gl. ur. Tihomil Maštrović. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu [etc.]. Zagreb 0
2000 AA. VV. (2000), Leksikon hrvatskih pisaca. Autor koncepcije Krešimir Nemec. Ur. Dunja Fališevac, Krešimir Nemec i Darko Novaković. Školska knjiga. Zagreb 0
2005 AA. VV. (2005), Dr. Kamilo Firinger – arhivist i povjesničar. Odabrani radovi dr. Kamila Firingera. Priopćenja sa stručno-znanstvenog skupa Dr. Kamilo Firinger – život i djelo. Osijek, 19. svibnja 1995. Muzej Slavonije Osijek – Državni arhiv u Osijeku. Osijek 0
2005 AA. VV. (2005), Hvarsko kazalište. Zbornik radova. Pr. Nikša Petrić. Matica hrvatska – Književni krug. Hvar – Split 0
2008 AA. VV. (2008), Leksikon hrvatske književnosti. Djela. Ur. Dunja Detoni Dujmić et al. Školska knjiga. Zagreb 0
2008 AA. VV. (2008), Putovima kanonizacije. Zbornik radova o Marinu Držiću (1508–2008). Ur. Nikola Batušić i Dunja Fališevac. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 0
2009 AA. VV. (2009), Držić danas. Epoha i naslijeđe. Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XI. Ur. Cvijeta Pavlović i Vinka Glunčić Bužančić. Split – Zagreb: Književni krug – Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 0
2009 AA. VV. (2009), Leksikon Marina Držića. Ur. Slobodan P. Novak, Milovan Tatarin, Mirjana Mataija i Leo Rafolt. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Zagreb. Autori natuknica: Nikola Batušić, Dunja Fališevac, Slobodan Prosperov Novak, Leo Rafolt, Zlata Šundalić i Milovan Tatarin. 0
2010 AA. VV. (2010), Marin Držić 1508–2008. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog 5.–7. studenoga 2008. u Zagrebu. Ur. Nikola Batušić i Dunja Fališevac. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 0
xxxx AA. VV. (xxxx), Historia Collegii Posegani Societatis Iesu 1
1885 Adamović, Vicko (1885), Gragja za istoriju dubrovačke pedagogije. Prvi dio. Naklada Hrvatskoga pedagoško-književnoga sbora. Zagreb. 0
1895 Andrić, Nikola (1895), Spomen-knjiga Hrvatskog zemaljskog kazališta pri otvorenju nove kazališne zgrade. Tiskarski zavod Narodnih novina. Zagreb 0
1901 Andrić, Nikola (1901), Izvori starih kajkavskih drama. Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 146. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 0
1803 Appendini, Francesco Maria (1803), Notizie istorico-critiche sulle antichità storia e letteratura de’ Ragusei. Knj. 2. Delle stampe di Antonio Martecchini. Ragusa 0
2002 Arsić, Irena (2002), Antun Sasin dubrovački pesnik XVI veka. Besjeda – Ars Libri. Banja Luka – Beograd 0
1839 Babukić, Vjekoslav (1839), Ilirsko kazalište u Sisku. »Danica ilirska«. G. V, br. 41, 12. listopada. Zagreb 0
1948 Badalić, Josip (1948), Bibliografija hrvatske dramske i kazališne književnosti. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 0
2001 Bakija, Katja (2001), Preradbe Molièrea na Dubrovačkim ljetnim igrama. Krležini dani u Osijeku 2000. Hrvatska dramska književnost i kazalište – inventura milenija, prvi dio. Pr. Branko Hećimović. Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta, Zagreb – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, Osijek – Pedagoški fakultet, Osijek. Zagreb – Osijek 0
1927 Barada, Miho (1927), O našem običaju biranja kralja. Starohrvatska prosvjeta. Nova serija I. Hrvatsko starinarsko društvo u Kninu. Zagreb – Knin 0
1897 Barlè, Janko (1897), Predstave kod zagrebačkih Isusovaca, »Vienac«. G. XXIX, br. 23. Zagreb 14
1936 Barlè, Janko (1936), Tijelovo u starom Zagrebu. »Sv. Cecilija«. G. XXX, sv. 3. Zagreb 0
1960 Batušić, Blanka (1960), Kronologija zagrebačkih kazališnih događaja. Hrvatsko narodno kazalište. Zbornik o stogodišnjici 1860 – 1960. Naprijed. Zagreb 0
1962 Batušić, Ivana (1962), Od najava i prologa do impromptua u francuskom i hrvatskom kazalištu. Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 326. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 0
1973 Batušić, Nikola (1973), Pogledi na kazališni život Hvara u XVI, XVII i XVIII stoljeću te njegovo mjesto u europskim glumišnim zbivanjima. »Encyclopaedia moderna«. G. VII, br. 22. Zagreb 0
1975 Batušić, Nikola (1975), Scenska slika liturgijske drame iz obrednika zagrebačke stolne crkve. Dani hvarskog kazališta. Uvod. Knj. 1. Čakavski sabor. Split 1
1976 Batušić, Nikola (1976), Držićeva redateljsko-inscenatorska načela. Dani hvarskog kazališta. Renesansa. Knj. 3. Čakavski sabor. Split 0
1977 Batušić, Nikola (1977), Scenski prostori, scenograija i kostim u hrvatskom kazalištu XVII stoljeća. »Mogućnosti«. G. XXIV, br. 2-3. Split 0
1978 Batušić, Nikola (1978a), Povijest hrvatskog kazališta. Školska knjiga. Zagreb 33
1978 Batušić, Nikola (1978b), Školska kazališta u 18. stoljeću kao oblik scenskoga izraza. Dani hvarskog kazališta. XVIII stoljeće. Knj. 5. Čakavski sabor. Split 0
1982 Batušić, Nikola (1982), O kalendaru. »Prolog«. G. XIV, br. 53-54. Zagreb 0
1983 Batušić, Nikola (1983), Kajkavsko kazalište – jedan od konstituensa nacionalnoga glumišta u Hrvata. Varaždinski zbornik. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Važdinu od 1. do 3. listopada 1981. godine povodom obilježavanja 800. godišnjice grada. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti – Skupština općine Varaždin, Odbor za obilježavanje 800. godišnjice grada. Varaždin 0
1987 Batušić, Nikola (1987), Nepoznata drama o Kiru iz zagrebačkog gimnazijskog kazališta. 380 godina Klasične gimnazije u Zagrebu, 1607–1987. Zbornik radova. Obrazovni centar za jezike – Latina et Graeca. Zagreb 7
1988 Batušić, Nikola (1988), Nalješkovićeva komedija peta i francuska farsa. Dani hvarskog kazališta. Nikola Nalješković i Mavro Vetranović. Knj. 14. Književni krug. Split 0
1990 Batušić, Nikola (1990), Pretpostavke za humanističko kazalište u Zagrebu u XVI. stoljeću. Dani hvarskog kazališta. Hrvatski humanizam – Ianus Pannonius. Knj. 16. Književni krug. Split 1
1991 Batušić, Nikola (1991), Crijevićeva pjesma Ecce theatrales…u svjetlu autorova odnosa prema kazalištu. Dani hvarskog kazališta. Hrvatski humanizam. Dubrovnik i dalmatinske komune. Knj. 17. Književni krug. Split 14
1991 Batušić, Nikola (1991), Narav od fortune. August Cesarec – Matica hrvatska. Zagreb 0
1992 Batušić, Nikola (1992), Humanističko naslijeđe u hrvatskoj drami i kazalištu 16. i 17. stoljeća. Dani hvarskog kazališta. Hrvatski humanizam. 16. stoljeće – protestantizam i reformacija. Knj. 18. Književni krug. Split 0
1993 Batušić, Nikola (1993a), Drama i kazalište u Katančićevoj Knjižici o ilirskom pjesništvu izvedenoj po zakonima estetike. Ključevi raja – Hrvatski književni barok i slavonska književnost 18. stoljeća. Zbornik radova. Meandar. Zagreb 0
1993 Batušić, Nikola (1993b), Zrinski i Frankopani u hrvatskoj drami. Krležini dani u Osijeku 1992. Hrvatska dramska književnost i kazalište i hrvatska povijest. Pr. Branko Hećimović. Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Pedagoški fakultet, Osijek – Zavod za književnost i teatrologiju HAZU. Osijek – Zagreb 2
1994 Batušić, Nikola (1994a), Leon filozof – Ivana Gučetića ml. Dani hvarskog kazališta. Hrvatsko barokno pjesništvo. Dubrovnik i dalmatinske komune. Knj. 20. Književni krug. Split 0
1994 Batušić, Nikola (1994b), Scenska slika Kašićeve Venefride. Život i djelo Bartola Kašića. Općina Pag – Hrvatsko filološko društvo. Zadar 0
1995 Batušić, Nikola (1995), Kajkavska drama Papiga. Dani hvarskog kazališta. Hrvatska književnost 18. stoljeća. Tematski i žanrovski aspekti. Knj. 21. Književni krug. Split 0
1996 Batušić, Nikola (1996a), Kajkavska drama Ljudih mrzenje i detinska pokora. Dani hvarskog kazališta. Hrvatska književnost 18. stoljeća. Tematski i žanrovski aspekti. Knj. 22. Književni krug. Split 0
1996 Batušić, Nikola (1996b), Scenska slika Franić Vodarićeve Muke. »Croatica«. G. XXVI, sv. 42-43-44. Zagreb 0
1997 Batušić, Nikola (1997a), Razmišljanja o kazalištu u Dubrovniku na razmeđu stoljeća. Dani hvarskog kazališta. Hrvatska književnost uoči preporoda. Knj. 23. Književni krug. Split 0
1997 Batušić, Nikola (1997b), Starija slavonska drama unutar hrvatske dopreporodne drame. Krležini dani u Osijeku 1996. Osijek i Slavonija – hrvatska dramska književnost i kazalište. Pr. Branko Hećimović. Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Pedagoški fakultet, Osijek – Odsjek za povijest hrvatskoga kazališta HAZU. Osijek – Zagreb 1
1997 Batušić, Nikola (1997c), Vladimir – dramski fragment Ignaca Kristijanovića (1796.–1884.). Zbornik Klasične gimnazije u Zagrebu 1607–1997. Potencijal. Zagreb 1
1998 Batušić, Nikola (1998) Hrvatsko srednjovjekovno kazalište. Pasije. Erasmus naklada - Pasionska baština, Zagreb 1
2000 Batušić, Nikola (2000), Imenoslavnik iliti Rečno-pesmen igrokaz Tomaša Mikloušića. Umijeće interpretacije. Zbornik radova u čast 80. godišnjice rođenja akademika Ive Frangeša. Matica hrvatska. Zagreb 0
2001 Batušić, Nikola (2001a), Kajkavska komedija Mislibolesnik iliti Hipohondrijakuš. Krležini dani u Osijeku 2000. Hrvatska dramska književnost i kazalište – inventura milenija, prvi dio. Pr. Branko Hećimović. Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Pedagoški fakultet, Osijek. Zagreb – Osijek 0
2001 Batušić, Nikola (2001b), Komedija Mislibolesnik iliti Hipokondrijakuš. Disput. Zagreb 0
2002 Batušić, Nikola (2002), Starija kajkavska drama. Disput. Zagreb 12
2008 Batušić, Nikola (2008), vidi: Leksikon hrvatske književnosti. Djela. Ur. Dunja Detoni Dujmić et al. Školska knjiga. Zagreb 0
2009 Batušić, Nikola (2009), vidi: Leksikon Marina Držića. Ur. Slobodan P. Novak, Milovan Tatarin, Mirjana Mataija i Leo Rafolt. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Zagreb 0
2000 Batušić, Nikola – Novaković, Darko (2000), vidi: Leksikon hrvatskih pisaca. Autor koncepcije Krešimir Nemec. Ur. Dunja Fališevac, Krešimir Nemec i Darko Novaković. Školska knjiga. Zagreb 0
1951 Batušić, Slavko (1951), Komediografija Tita Brezovačkoga. Djela Tita Brezovačkoga. Stari pisci hrvatski. Knj. 29. Zagreb 3
1957 Batušić, Slavko (1957), Klasična gimnazija kao školsko kazalište 1607.– 1804. Zbornik naučnih i književno-umjetničkih priloga bivših đaka i profesora zagrebačke Klasične gimnazije o 350-godišnjem jubileju 1607.– 1957. Odbor za proslavu 350-godišnjice Klasične gimnazije u Zagrebu. Zagreb 8
1969 Batušić, Slavko (1969), Kajkavski repertoar Hrvatskog narodnog kazališta. »Kaj«. G. II, br. 11. Zagreb 1
1974 Batušić, Slavko (1974), Osnova za prvo kazalište u Zagrebu. Iz starog i novog Zagreba. Sv. V. Muzej grada Zagreba. Zagreb 1
1978 Batušić, Slavko (1978), Hrvatska pozornica. Mladost. Zagreb 0
1984 Batušić, Zoran (1984), Viteške igre u Gradecu. Iz starog i novog Zagreba. Sv. VI. Muzej grada Zagreba. Zagreb 0
1953 Beritić, Nada (1953), Iz povijesti kazališne i muzičke umjetnosti u Dubrovniku. Anali Historijskog instituta u Dubrovniku. G. II. Historijski institut JAZU u Dubrovniku. Dubrovnik 0
1978 Beritić, Nada (1978), Tragikomično u djelu Điva Šiška Gundulića. »Mogućnosti«. G.XXV, br. 2-3. Split 0
1980 Beritić, Nada (1980), Frano Getaldić Kruhoradić (1650–1719). Fiskovićev zbornik – zbornik radova posvećenih sedamdesetogodišnjici života Cvita Fiskovića. Sv. 2. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture – Književni krug. Split 0
2000 Beritić, Nada (2000), Otkrića iz arhiva. Književni krug. Split 0
1979 Bezić Božanić, Nevenka (1979), Muzičko-scenski i društveni život u Makarskoj u XIX stoljeću. Dani hvarskog kazališta. XIX stoljeće. Knj. 6. Čakavski sabor. Split 0
1985 Bezić Božanić, Nevenka (1985), Arhivske vijesti o pučkoj drami u srednjoj Dalmaciji. b Dani hvarskog kazališta. Srednjovjekovna i folklorna drama i kazalište.Knj. 2. Književni krug. Split 0
1994 Bezić Božanić, Nevenka (1994), Arhivske vijesti o baroknim pjesnicima na Braču, Hvaru i Visu. Dani hvarskog kazališta. Hrvatsko barokno pjesništvo. Dubrovnik i dalmatinske komune. Knj. 20. Književni krug. Split 0
2003 Blasina, Antonia (2003), Hrvatska komedija 17. stoljeća. Matica hrvatska. Zagreb 0
1986 Blažeković, Zdravko (1986), Zadarsko kazalište krajem 18. stoljeća. »Zadarska revija«. G. XXXV, br. 5-6. Zadar 0
1965 Bogišić, Rafo (1965a), Predgovor djelima Junija Palmotića. Pet stoljeća hrvatske književnosti. Knj. 9. Zora – Matica hrvatska. Zagreb 0
1965 Bogišić, Rafo (1965b), Predgovor djelima Martina Benetovića. Pet stoljeća hrvatske književnosti. Knj. 9. Zora – Matica hrvatska. Zagreb 0
1965 Bogišić, Rafo (1965c), Predgovor djelima Nikole Nalješkovića. Pet stoljeća hrvatske književnosti. Knj. 9. Zora – Matica hrvatska. Zagreb 0
1969 Bogišić, Rafo (1969), Pastorala Marina Držića. Zbornik radova o Marinu Držiću. Matica hrvatska. Zagreb 0
1971 Bogišić, Rafo (1971), Nikola Nalješković. Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 357. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 0
1974 Bogišić, Rafo (1974), Književnost prosvjetiteljstva. Povijest hrvatske književnosti. Knj. 3. Liber – Mladost. Zagreb 12
1977 Bogišić, Rafo (1977), Vice Pucić Soltan. Dani hvarskog kazališta. Drama i kazalište XVII stoljeća. Knj. 4. Čakavski sabor. Split 0
1978 Bogišić, Rafo (1978), Hrvatska pastorala u 18. stoljeću. Dani hvarskog kazališta. XVIII stoljeće. Knj. 5. Čakavski sabor. Split 0
1984 Bogišić, Rafo (1984), Pir Vlaha Držića. »Forum«. G. XXIII, knj. 47, br. 3. Zagreb 0
1985 Bogišić, Rafo (1985), Pastirsko prikazanje Antuna Gleđevića. Dani hvarskog kazališta. Srednjovjekovna i folklorna drama i kazalište. Knj. 2. Književni krug. Split 0
1987 Bogišić, Rafo (1987), Tragovima starih. Književni krug. Split 0
1989 Bogišić, Rafo (1989), Hrvatska pastorala. Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Zagreb 0
1995 Bogišić, Rafo (1995), Junije Palmotić. Stoljeća hrvatske književnosti. Matica hrvatska. Zagreb 0
2010 Bogišić, Rafo (2010), Nadahnuće i zbilja – tri posljednja koraka u životu Marina Držića. Marin Držić 1508–2008. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog 5.–7. studenoga 2008. u Zagrebu. Ur. Nikola Batušić i Dunja Fališevac. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 0
2007 Bogner Šaban, Antonija (2007), Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku u povijesnom i kulturnom središtu. Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku. 100 godina. Hrvatsko narodno kazalište. Osijek 2
1977 Bojović, Zlata (1977), Petar Kanavelović – komediograf. »Mogućnosti«. G. XXIV, br. 2-3. Split 0
1978 Bojović, Zlata (1978), Kraći osvrt na svetovnu dramu XVIII veka u Dalmaciji. Dani hvarskog kazališta. XVIII stoljeće. Knj. 5. Čakavski sabor. Split 0
1980 Bojović, Zlata (1980), Barokni pesnik Petar Kanavelović. Posebna izdanja. Knj. DXXIII. Odeljenje jezika i književnosti. Knj. 33. Srpska akademija nauka i umetnosti. Beograd 0
2003 Bojović, Zlata (2003), Renesansa i barok. Studije i članci o dubrovačkoj književnosti, Filološki fakultet u Beogradu – Narodna knjiga. Beograd 0
1963 Bonifačić Rožin, Nikola (1963), Narodne drame, poslovice i zagonetke. Pet stoljeća hrvatske književnosti. Knj. 27. Matica hrvatska – Zora. Zagreb 0
1910 Bösendorfer, Josip (1910), Slavonski pisci do preporoda. Crtice iz slavonske povijesti. Tiskom knjigo i kamenotiskare Julija Pfeiffera. Osijek 0
1978 Bošković Stulli, Maja (1978), Usmena književnost. Povijest hrvatske književnosti. Knj. 1. Liber – Mladost. Zagreb 0
1979 Božić Bužančić, Danica (1979), Kulturni i društveni život Splita u prvoj polovici XIX stoljeća. Dani hvarskog kazališta. XIX stoljeće. Knj. 6. Čakavski sabor. Split 0
1985 Bratulić, Josip (1985), Srednjovjekovne bratovštine i crkvena prikazanja. Dani hvarskog kazališta. Srednjovjekovna i folklorna drama i kazalište. Knj. 2. Književni krug. Split 0
1990 Bratulić, Josip (1990), Sjaj baštine. Rasprave i članci o hrvatskoj dopreporodnoj književnosti. Književni krug. Split 2
1992 Bratulić, Josip (1992), Pogovor. U: Grgur Čevapović, Josip. Otvoreno sveučilište. Zagreb 0
1998 Brešić, Vinko (1998), Matićeva brodska Judita. Tomo Matić. Književni povjesničar i filolog. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa, Zagreb – Osijek – Zadar, 20.–24. travnja 1998. Gl. ur. Tihomil Maštrović. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu [etc.]. Zagreb 0
2004 Brešić, Vinko (2004), Slavonska književnost i novi regionalizam. Matica hrvatska, ogranak Osijek. Osijek 0
2008 Brković, Ivana (2008), vidi: Leksikon hrvatske književnosti. Djela. Ur. Dunja Detoni Dujmić et al. Školska knjiga. Zagreb 0
1888 Brlić, Ignjat Alojzije (1888), Uspomene na stari Brod. Sv. 5. I. Brlić. Đakovo 0
1892 Broz, Ivan (1892), Predgovor i bilješke djelima Gjona Gjora Palmotića. Djela Gjona Gjora Palmotića. Stari pisci hrvatski. Knj. 19. Četvrti dio, dodatak. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 0
1935 Brunelli, Vitaliano (1935), Storia di Zara. Archivio storico per la Dalmazia. G. XIII, vol. 19, br. 110. Rim 0
1986 Budiša, Dražen (1986), Prva kazališna predstava u Rijeci. »Vrela i prinosi«. Br. 16. Zagreb 45
1886 Budmani, Pero (1886), Predgovor djelima Antuna Gleđevića. Djela Antuna Gleđevića. Stari pisci hrvatski. Knj. 15. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 0
1937 Butorac, Josip (1937), Povijesti Zbora duhovne mladeži zagrebačke 1836 – 1936. Zagreb 0
1952 Butorac, Pavao (1952), Dva nepoznata rukopisa Marka Martinovića. Anali Historijskog instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. G. I, sv. 1. Historijski institut Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. Dubrovnik 0
2003 Car Mihec, Adriana (2003), Dnevnik triju žanrova. Hrvatski centar ITI-UNESCO. Zagreb 1
1985 Celio Cega, Antun (1985), Srednjovjekovni elementi u Bajamontijevu oratoriju. Dani hvarskog kazališta. Srednjovjekovna i folklorna drama i kazalište. Knj. 2. Književni krug. Split 0
2001 Cesarec, Ivan (2001), Dramsko-scenski rad Tomaša Mikloušića. »Hrvatsko zagorje«. G. VII, br. 2. Krapina 0
2006 Cesarec, Ivan (2006), Maksimilijan Vrhovac i sjemenišno kazalište u Zagrebu. Zbornik referata Maksimilijan Vrhovac i njegovo djelo. Ur. Alojz Jembrih. Kajkaviana. Zagreb – Donja Stubica 0
2007 Cesarec, Ivan (2007), Prigodni scenski pjesmotvor Tomaša Mikloušića. Hrvatskozagorski književni zbornik. Hrvatskozagorsko književno društvo. Klanjec 0
2008 Cesarec, Ivan (2008), Dramsko-scenski rad Tomaša Mikloušića (1767. – 1833.) u kontekstu starije kajkavske drame. Hrvatskozagorsko književno društvo. Klanjec 14
1948 Cihlar, Vatroslav (1948), Andrea Lodovik Adamić i njegovo riječko kazalište. »Riječki list«. G. II, br. 87 (344), 11. travnja. Rijeka 0
1923 Cihlar Nehajev, Milutin (1923), Hrvatski teatar (historijski pregled od početaka do danas). »Teater«. G. II, br. 8. Zagreb 0
1960 Cindrić, Pavao (1960), Hrvatski i srpski teatar. Lykos. Zagreb 8
1965 Cindrić, Pavao (1965), Grički milenij. Kulturno-povijesna panorama. Epoha – Matica hrvatska. Zagreb 0
1969 Cindrić, Pavao (1969), Trnovit put do samostalnosti (do 1860). Hrvatsko narodno kazalište 1894–1969. Enciklopedijsko izdanje. Izdavačko knjižarsko poduzeće Naprijed – Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu. Zagreb 27
1967 Cole, Wendell (1967), Scenograija u doba Marina Držića.»Forum«. G. VI, knj. 14, br. 9-10. Zagreb 0
1996 Crnojević Carić, Dubravka (1996), Stilski kompleksi u Tuzlićevoj Juditi (ili maniristički osjećaj svijeta). Književni Osijek. Pedagoški fakultet. Osijek 0
1998 Crnojević Carić, Dubravka (1998a), Jedna hrvatska školska drama. Prvi hrvatski slavistički kongres. Hrvatsko filološko društvo. Zagreb 0
1998 Crnojević Carić, Dubravka (1998b), Judit, victrix Holofernis ili heteroglosija kao odraz društvenih i duhovnih protuslovlja u Slavoniji 18. stoljeća. Rukopis magistarskog rada. Filozofski fakultet. Zagreb 1
1956 Cronia, Arturo (1956), Storia della letteratura serbo-croata. Nuova accademia. Padova – Milano 0
1995 Cvetnić, Sanja (1995), O mogućim utjecajima scenografije isusovačkoga kazališta u 17. i 18. stoljeću na suvremena slikarska rješenja u Zagrebu. »Vrela i prinosi«. Br. 20. Zagreb 14
1980 Cvitan, Grozdana (1980), Građa o šibenskom kazališnom životu. »Kronika Zavoda za književnost i teatrologiju Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti«. G. VI, br. 14-15-16. Zagreb 0
1979 Čale, Frano,(1979), O životu i djelu Marina Držića. Djela Marina Držića. Sveučilišna naklada Liber. Zagreb 0
1968 Čale, Frano (1968), O književnim i kazališnim dodirima hrvatsko-talijanskim. Matica hrvatska. Dubrovnik 0
1994 Čale, Frano (1994), O sudbini i značajkama Ljubovnika. U: Ljubovnici. Književni krug. Split 0
2000 Čale Feldman, Lada (2000), Pomet u komediju stavljen. U: Matko Sršen, Pomet Marina Držića. Naklada Jesenski i Turk. Zagreb 0
2001 Čale Feldman, Lada (2001), Žensko za muško i muško za žensko u starijoj hrvatskoj dramatici i kazalištu. Euridikini osvrti. Naklada MD – Centar za ženske studije. Zagreb 0
2008 Čale Feldman, Lada (2008), vidi: Leksikon hrvatske književnosti. Djela. Ur. Dunja Detoni Dujmić et al. Školska knjiga. Zagreb 0
1938 Dayre, Jean (1938), Dubrovačke studije. Matica hrvatska. Zagreb 0
1912 Deanović, Mirko (1912), Filomena tragedija nepoznatog autora. »Nastavni vjesnik«. Knj. 20. sv. 9. Zagreb 0
1931 Deanović, Mirko (1931), Talijanski teatar u Dubrovniku 18. vijeka. Zbornik iz dubrovačke prošlosti Milanu Rešetaru. Knj. 2. Knjižara Jadran. Dubrovnik 0
1952 Deanović, Mirko (1952), Dnevnik Iva M. Matijaševića. Anali Historijskog instituta u Dubrovniku. G. I, sv. 1. Historijski institut Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. Dubrovnik 0
1972 Deanović, Mirko (1972), Predgovor. Dubrovačke prerade Molièreovih komedija. Stari pisci hrvatski. Knj. 36. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 0
1975 Demović, Miho (1975), Palmotićeva Atalanta prva je hrvatska poznata opera. »Marulić«. G. VIII, br. 1. Zagreb 0
1981 Demović, Miho (1981), Glazba i glazbenici u Dubrovačkoj Republici od početka XI. do polovine XVII. stoljeća. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 0
1985 Demović, Miho (1985), Obredna drama u srednjovjekovnim liturgijsko-glazbenim kodeksima u Hrvatskoj. Dani hvarskog kazališta.Srednjovjekovna i folklorna drama i kazalište. Knj. 2. Književni krug. Split 0
1989 Demović, Miho (1989), Glazba i glazbenici u Dubrovačkoj Republici od polovine XVII. do prvog desetljeća XIX. stoljeća. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 0
1963 Duboković Nadalini, Niko (1963), Jedna kazališna priredba u Hvaru 1831. »Bilten Historijskog arhiva komune Hvarske«. G. IV-V, br. 5-6. Hvar 0
1974 Duboković Nadalini, Niko (1974), Prvo komunalno kazalište u Europi. Prilozi povijesti otoka Hvara. Sv. 4. Centar za zaštitu kulturne baštine. Hvar 0
1927 Dukat, Vladoje (1927), Hrvatska kajkavska književnost. »Nastavni vjesnik«. Knj. 35. Zagreb 0
1995 Dukić, Davor (1995), Božićna pastorala u Dubrovniku. Dani hvarskog kazališta. Hrvatska književnost 18. stoljeća. Tematski i žanrovski aspekti. Knj. 21. Književni krug. Split 0
1955 Dulibić, Božo ([1955]), Šibensko kazalište. Narodno kazalište Šibenik 1864–1870–1945-1955. Sindikalna podružnica i pododbor Društva dramskih umjetnika Narodnog kazališta u Šibeniku. Šibenik 0
2005 Đorđević, Bojan (2005), Nikola Nalješković. Dubrovački pisac XVI veka. Institut za književnost i umetnost – Filozofski fakultet u Nišu. Beograd 0
1978 Fališevac, Dunja (1978a), Ivan Gundulić. Hrvatska književnost u europskom kontekstu. Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Sveučilišna naklada Liber. Zagreb 0
1978 Fališevac, Dunja (1978b), Kajkavska komedija Čini barona Tamburlana. Dani hvarskog kazališta. XVIII stoljeće. Knj. 5. Čakavski sabor. Split 0
1979 Fališevac, Dunja (1979), Dramatička pokušenja Dimitrije Demetra prema hrvatskoj dramskoj baštini. Dani hvarskog kazališta. XIX stoljeće. Knj. 6. Čakavski sabor. Split 0
1989 Fališevac, Dunja (1989a), Rodovske i žanrovske odrednice Marulićeva Poklada i Korizme. Dani hvarskog kazališta. Marko Marulić. Knj. 15. Književni krug. Split 0
1989 Fališevac, Dunja (1989b), Stari pisci hrvatski i njihove poetike. Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Zagreb 0
2000 Fališevac, Dunja (2000), Prva hrvatska povijesna drama Osmanšćica i Gundulićev Osman. Krležini dani u Osijeku 1999. Hrvatska dramska književnost i kazalište i hrvatska književnost. Pr. Branko Hećimović. Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta, Zagreb – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, Osijek – Pedagoški fakultet, Osijek. Zagreb – Osijek 0
2008 Fališevac, Dunja (2008), vidi: Leksikon hrvatske književnosti. Djela. Ur. Dunja Detoni Dujmić et al. Školska knjiga. Zagreb 0
2009 Fališevac, Dunja (2009), vidi: Leksikon Marina Držića. Ur. Slobodan P. Novak, Milovan Tatarin, Mirjana Mataija i Leo Rafolt. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Zagreb 0
1922 Fancev, Franjo (1922), Isusovci i slavonska knjiga XVIII. stoljeća. »Jugoslavenska njiva«. Knj. 1, G. VI, br. 3-6. Zagreb 3
1925 Fancev, Franjo (1925a), Liturgijsko-obredne igre u zagrebačkoj stolnoj crkvi (prilog istoriji kulture u Posavskoj Hrvatskoj XII. stoljeća). »Narodna starina«. Knj. 4. Zagreb 1
1925 Fancev, Franjo (1925b), Prilozi za povijest hrvatske crkvene drame. »Nastavni vjesnik«. Knj. 33, sv. 3-4. Zagreb 0
1927 Fancev, Franjo (1927), Novi prilozi za povijest hrvatske crkvene drame. »Nastavni vjesnik«. Knj. 36, sv. 1-2. Zagreb 0
1928 Fancev, Franjo (1928), Dva dubrovačka komediografa iz kraja 18. stoljeća. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor. Knj. 8, sv. 1-2. Beograd 0
1929 Fancev, Franjo (1929), Seljačka komedija u starijoj hrvatskoj drami. P. o. iz Godišnjaka Sveučilišta u Zagrebu 1924./25.–1928./29. Zagreb 0
1931 Fancev, Franjo (1931), Dvije dubrovačke pučanske družine iz kraja 17. stoljeća. »Nastavni vjesnik«. Knj. 39, sv. 5-8. Zagreb 0
1932 Fancev, Franjo (1932a), Četiri dubrovačke komedije iz kraja 17. stoljeća. Građa za povijest književnosti hrvatske. Knj. 11. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 0
1932 Fancev, Franjo (1932b), Građa za povijest hrvatske crkvene drame. Građa za povijest književnosti hrvatske. Knj. 11. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 1
1932 Fancev, Franjo (1932c), Hrvatska crkvena prikazanja. »Narodna starina«. Knj. 11. Zagreb 0
1932 Fancev, Franjo (1932d), Iz daleke prošlosti hrvatskih gimnazija. »Nastavni vjesnik«. Knj. 40, sv. 1-4, g. 1931./1932. Zagreb 4
1932 Fancev, Franjo (1932e), Komedija od Raskota. Građa za povijest književnosti hrvatske. Knj. 11. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 0
1932 Fancev, Franjo (1932f), O drami i teatru kaptolskoga Zagreba. »Hrvatsko kolo«. Knj. 13. Zagreb 5
1932 Fancev, Franjo (1932g), Sitni prilozi za povijest hrvatske književnosti. 1. Građa za bibliografiju Petra Kanavelovića (1637–1719). Građa za povijest književnosti hrvatske. Knj. 11. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 0
1933-1934 Fancev, Franjo (1933-1934), Izvještaji. Naučna istraživanja starije hrvatske književnosti g. 1933 i 1934. Ljetopis Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti za godinu 1933/34. Sv. 47. Zagreb 0
1934 Fancev, Franjo (1934), Građa za povijest školskog i književnog rada isusovačkoga kolegija u Zagrebu. Starine. Knj. 37. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 106
1935 Fancev, Franjo (1935), Prvi poznati diletanti isusovačkog školskog teatra u Varaždinu i u Zagrebu. »Vrela i prinosi«. Br. 5. Sarajevo 5
1937 Fancev, Franjo (1937), Građa za povijest školskog i književnog rada isusovačkoga kolegija u Zagrebu. Starine. Knj. 38. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 282
1938 Fancev, Franjo (1938a), O. Bartula Kašića: Sv. Venefrida, duhovna tragedija. »Vrela i prinosi«. Br. 8. Sarajevo 0
1938 Fancev, Franjo (1938b), Sitni prilozi. Prigodna poezija dubrovačkih družina iz kraja 17. stoljeća. Građa za povijest književnosti hrvatske. Knj. 13. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 0
1940 Fancev, Franjo (1940), Dva igrokaza hrvatske kajkavske dramatike iz početka 19. vijeka. Građa za povijest književnosti hrvatske. Knj. 15. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 1
1956 Fancev, Franjo (1956), Pokrinokat. Građa za povijest književnosti hrvatske. Knj. 27. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 0
2008 Ferluga Petronio, Fedora (2008), Grčki,latinski, talijanski i hrvatski izvori u dramskim djelima Junija Palmotića. Maveda d.o.o. – Hrvatsko filološko društvo Rijeka. Rijeka 0
1901 Fest, Aladár (1901), Adalékok Fiume iskolaügyének történetéhez – Contributi per la storia della pubblica istruzione in Fiume. Programma del Regio Ungherese ginnasio superiore dello stato in Fiume. G. XXXI. Rijeka 41
1937 Filić, Krešimir (1937), Povijest varaždinske gimnazije. Spomenica varaždinske gimnazije 1636 – 1936. Varaždin 1
1955 Filić, Krešimir (1955), Varaždinsko kazalište od prvih početaka do godine 1941. Narodno kazalište August Cesarec u Varaždinu 1873. – 1955. Narodno kazalište August Cesarec. Varaždin 33
1956 Firinger, Kamilo (1956), Osječka gimnazija (1729–1929). »Život i škola«. G. V, br. 7-8. Osijek 0
1957 Firinger, Kamilo (1957), Prvih 85 godina osječkoga kazališta. Spomen-knjiga o pedesetoj godišnjici Narodnog kazališta u Osijeku (1907–1957). Narodno kazalište u Osijeku. Osijek 0
1966 Firinger, Kamilo (1966), Sto godina kazališne zgrade u Osijeku (1866–1966). »Kazalište«. Br. 6-7. Osijek 1
1978 Firinger, Kamilo (1978), Kazališni život u Osijeku u XVIII stoljeću. Dani hvarskog kazališta. XVIII stoljeće. Knj. 5. Čakavski sabor. Split 0
1946 Fisković, Cvito (1946), Stara splitska kazališta. Narodno kazalište u Splitu. Split 0
1954 Fisković, Cvito (1954), O postanku kazališta u Splitu. »Mogućnosti«. G. I, br. 2. Split 0
1967 Fisković, Cvito (1967), Pozornice Držićevih igara.»Dubrovnik«. G. X., br. 3. Dubrovnik 0
1971 Fisković, Cvito (1971), Baština starih hrvatskih pisaca. Knj. 2. Matica hrvatska. Split 0
1973 Fisković, Cvito (1973), Urbanističko usavršavanje Korčule Kanavelićeva vremena. Zbornik radova o Petru Kanaveliću. Zbornik otoka Korčule. Sv. 3. Korčula 0
1975 Fisković, Cvito (1975a), Kazališne i glazbene priredbe u Korčuli u XIX stoljeću. Dani hvarskog kazališta. Uvod. Knj. 1. Čakavski sabor. Split 0
1975 Fisković, Cvito (1975b), Pokladne svečanosti i kazališne igre XVI stoljeća u Korčuli. »Mogućnosti«. G. XXII, br. 5. Split 0
1977 Fisković, Cvito (1977), Korčulanski običaji, svečanosti i zabave XVII stoljeća. »Mogućnosti«. G. XXIV, br. 2-3. Split 0
1978 Fisković, Cvito (1978), Glazba, kazališne i ostale zabavne priredbe u Hvaru u XVIII stoljeću. Dani hvarskog kazališta. XVIII stoljeće. Knj. 5. Čakavski sabor. Split 0
1979 Fisković, Cvito (1979), Splitsko kazalište do sredine 19. stoljeća. Dani hvarskog kazališta. XIX stoljeće. Knj. 6. Čakavski sabor. Split 0
1967 Flod, Ivan (1967), Iz povijesti osječkog kazališta. Prve kazališne priredbe u Osijeku od 1735. do 1799. »Narodno kazalište u Osijeku«. Br. 4. Osijek 0
2002 Foretić, Dalibor (2002), Posrano vrime došlo! Iluzija nije opsjena. Novi list – Adamić. Rijeka 0
1956 Foretić, Dinko (1956), Vis u međunarodnom zbivanju na početku XIX. stoljeća. »Mogućnosti«. G. III, br. 7. Split 0
1967 Foretić, Miljenko (1967), Marin Držić i kazališna publika renesansnog Dubrovnika. »Dubrovnik«. G. X, br. 3. Dubrovnik 1
1969 Foretić, Miljenko (1969), Marin Držić i kazališni život renesansnog Dubrovnika. Zbornik radova o Marinu Držiću. Matica hrvatska. Zagreb 1
1973 Foretić, Miljenko (1973), Bibliograija radova Petra Kanavelića i Radovi (rukopisi djela)Petra Kanavelića. Zbornik radova o Petru Kanaveliću. Zbornik otoka Korčule. Sv. 3. Korčula 0
1994 Foretić, Miljenko (1994a), Božićna prikazanja u Dubrovniku. »Dubrave hrid«. G. I, br. 3. Dubrovnik 0
1994 Foretić, Miljenko (1994b), Prikazanja o muci Kristovoj i uskrsnuću Isukrstovu u Dubrovniku. »Dubrave hrid«. G. II, br. 5. Dubrovnik 0
2000 Foretić, Miljenko (2000), vidi: Leksikon hrvatskih pisaca. Autor koncepcije Krešimir Nemec. Ur. Dunja Fališevac, Krešimir Nemec i Darko Novaković. Školska knjiga. Zagreb 0
2003 Foretić, Miljenko (2003), Žanrovska raznolikost dramskog i kazališnog djela Petra Kanavelića. Krležini dani u Osijeku 2002. Žanrovi u hrvatskoj dramskoj književnosti i struke u hrvatskom kazalištu. Pr. Branko Hećimović. Odsjek za povijest hrvatskoga kazališta Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU u Zagrebu – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Pedagoški fakultet u Osijeku. Zagreb – Osijek 0
2008 Foretić, Miljenko (2008), Kazalište u Dubrovniku.Hrvatski centar ITI. Zagreb 0
1955 Foretić, Vinko (1955), Prilozi korčulanskoj moreški. Građa za povijest književnosti hrvatske. Knj. 25. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 0
1964 Foretić, Vinko (1964), Prilozi o moreški u dalmatinskim gradovima. Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena. Knj. 42. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 0
1973 Foretić, Vinko (1973), Korčula u doba Petra Kanavelića. Zbornik radova o Petru Kanaveliću. Zbornik otoka Korčule. Sv. 3. Korčula 0
1888 Forko, Josip (1888), Crtice iz »slavonske« književnosti. IV. dio. Program Kralj. velike realke u Osijeku 1887/8. Osijek 0
1939 Fotez, Marko (1939), Kajkavska dramatika. »Jutarnji list«. G. XXVIII, br. 9771, 8. travnja. Zagreb 1
1943 Fotez, Marko (1943), Tri faze u razvoju zagrebačkog kazališta. Kazalištni feljtoni. Tisak Hrvatskog tiskarskog zavoda d. d. Zagreb 3
1944 Fotez, Marko (1944), Kazalištna umjetnost u Dalmaciji. Theatralia. Članci i putopisi. Tisak Hrvatskog tiskarskog zavoda d. d. Zagreb 0
1967 Fotez, Marko (1967), Predgovor hrvatskim komedijama XVII. i XVIII. stoljeća. Pet stoljeća hrvatske književnosti. Knj. 20. Zora – Matica hrvatska. Zagreb 0
1975 Fotez, Marko (1975), Pet stoljeća hrvatskog kazališta. Dani hvarskog kazališta. Uvod. Knj. 1. Čakavski sabor. Split 1
1982 Fotez, Marko (1982), Eseji i feljtoni. Logos. Zagreb 0
1987 Frangeš, Ivo (1987), Povijest hrvatske književnosti. Nakladni zavod Matice hrvatske – Cankarjeva založba. Zagreb – Ljubljana 0
1968 Franičević, Marin (1968), Predgovor djelima Hanibala Lucića. Pet stoljeća hrvatske književnosti. Knj. 7. Zora – Matica hrvatska. Zagreb 0
1974 Franičević, Marin (1974), Razdoblje renesansne književnosti. Povijest hrvatske književnosti. Knj. 3. Liber – Mladost. Zagreb 0
1975 Franičević, Marin (1975), Pet stoljeća hrvatske drame. Dani hvarskog kazališta. Uvod. Knj. 1. Čakavski sabor. Split 0
1976 Franičević, Marin (1976), Pučka varijanta Martina Benetovića. Dani hvarskog kazališta. Renesansa. Knj. 3. Čakavski sabor. Split 0
1983 Franičević, Marin (1983), Povijest hrvatske renesansne književnosti. Školska knjiga. Zagreb 0
2011 Franić Tomić, Viktorija (2011), Tko je bio Marin Držić. Matica hrvatska. Zagreb 0
1985 Frkin, Vatroslav (1985), Prilog proučavanju začetaka dramskog rada u Slavoniji. Dani hvarskog kazališta. Srednjovjekovna i folklorna drama i kazalište. Knj. 2. Književni krug. Split Hrčak 1
1969 Georgijević, Krešimir (1969), Hrvatska književnost od 16. do 18. stoljeća u sjevernoj Hrvatskoj i Bosni. Matica hrvatska. Zagreb 9
1886 Gleđević, Antun (1886), Zorislava. Stari pisci hrvatski. Djela Antuna Gleđevića. Knj. 15. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 0
1997 Gojković, Gordana (1997), Iz povijesti glazbenog teatra u Osijeku (1825.–1907.). Krležini dani u Osijeku 1996. Osijek i Slavonija – hrvatska dramska književnost i kazalište. Pr. Branko Hećimović. Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, Osijek – Pedagoški fakultet, Osijek – Odsjek za povijest hrvatskog kazališta HAZU, Zagreb. Osijek – Zagreb 0
1910 Gozzi, Carlo (1910), Memorie inutili. Dio 1. Bari 0
1970 Gradić, Stjepan (1970), O životu, nadarenosti i književnim težnjama Junija Palmotića. Pet stoljeća hrvatske književnosti. Knj. 3. Sv. 2. Zora – Matica hrvatska. Zagreb 0
1895 Gudel, Vladimir (1895), Iz prošlosti hrvatskoga kazališta. »Vienac«. G. XXVII, br. 46-52. Zagreb 0
1900 Gudel, Vladimir (1900), Stare kajkavske drame. »Vienac«. G. XXXII, br. 46-51. Zagreb 0
1907 Gudel, Vladimir (1907), Goldoni i naša književnost. »Savremenik«. G. II, br. 4-5. Zagreb 0
1877 Gundulić, Ivan (1877), Pjesni pokorne kralja Davida. Djela Iva Frana Gundulića. Stari pisci hrvatski. Knj. 9. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 0
1938 Gundulić, Ivan (1938), Arijadna. Djela Giva Frana Gundulića. Stari pisci hrvatski. Knj. 9. Treće izdanje. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 0
1962 Hamm, Josip (1962), Gundulićeva Sunčanica. Građa za povijest književnosti hrvatske. Knj. 28. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 0
1971 Hećimović, Branko (1971), Dvije komedije Tita Brezovačkog. Dva komediografa. Školska knjiga. Zagreb 0
1973 Hećimović, Branko (1973a), Predgovor. Pometova družba. Komediograija od Nalješkovića i Držića do danas. Antologija hrvatskog humora. Knj. 3. Društvo hrvatskih humorista. Zagreb 0
1973 Hećimović, Branko (1973b), Predgovor djelima Tita Brezovačkog. Pet stoljeća hrvatske Književnosti. Knj. 22. Zora – Matica hrvatska. Zagreb 1
1983 Hećimović, Branko (1983), O Krčeliću i o Šenoi, o zagrebačkoj i o varaždinskoj kazališnoj prošlosti. »Gesta«. G. V, br. 17-18-19. Varaždin 0
1995 Hećimović, Branko (1995a), Hrvatska kazališna topograija i hrvatsko kazalište u Subotici. Krležini dani u Osijeku 1993. Krleža i naše doba. Pr. Branko Hećimović. Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, Pedagoški fakultet, Osijek, Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Zagreb. Osijek – Zagreb 0
1995 Hećimović, Branko (1995b), Karlovačka kazališna stoljeća. Povijesno podsjećanje s više digresije. Karlovačka kazališna stoljeća. Matica hrvatska, ogranak Karlovac – Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU. Karlovac – Zagreb 3
2004 Hećimović, Branko (2004), U zagrljaju kazališta. Hrvatski centar ITI-UNESCO. Zagreb 0
1993 Horvat, Rudolf (1993), Povijest grada Varaždina. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Zavod za znanstveni rad. Varaždin 0
1989 Hoško, Franjo Emanuel (1989), Pavlinske srednje i visoke škole. Kultura pavlina u Hrvatskoj 1244–1786. Globus – Muzej za umjetnost i obrt. Zagreb 1
1969 Hudovsky, Zoran (1969), Razvoj muzičke kulture u Zagrebu od XI do konca XVII stoljeća. Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 351. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 0
1948 Jagić, Vatroslav (1948), Plautova Aulularia u južnoslavenskoj preradbi iz polovine XVI. stoljeća. Izabrani kraći spisi. Matica hrvatska. Zagreb 0
1983 Jembrih, Alojz (1983a), Juraj Franjo Dijanić – pisac prve kajkavske dječje drame. »Gesta«. G. V, br. 12-13-14. Varaždin 0
1983 Jembrih, Alojz (1983b), Prva školska drama o sisačkoj pobjedi. »Gesta«. G. V, br. 15-16. Varaždin 0
1985 Jembrih, Alojz (1985), Tematska srednjovjekovno-dramska prožimanja na sveučilištu u Grazu i Zagrebačkoj gimnaziji (1586–1770). Dani hvarskog kazališta. Srednjovjekovna i folklorna drama i kazalište. Knj. 2. Književni krug. Split 21
1995 Jembrih, Alojz (1995), Isusovačka školska drama u zagrebačkoj i varaždinskoj gimnaziji te na sveučilištu u Grazu. »Kazalište«. Br. 4. Varaždin 24
2001 Jembrih, Alojz (2001), Kazimir Bedeković. Teološki, filozofski i dramski pisac 18. stoljeća. Grad Ludbreg – Filozofski fakultet Družbe Isusove. Beč – Ludbreg – Varaždin – Zagreb 111
1944 Ježić, Slavko (1944), Hrvatska književnost od početka do danas (1100–1941). Naklada A. Velzek. Zagreb 0
1993 Ježić, Slavko (1993), Hrvatska književnost od početka do danas (1100–1941). Drugo izdanje. Grafički zavod Hrvatske. Zagreb 0
2000 Jukić, Andrea (2000), vidi: Leksikon hrvatskih pisaca. Autor koncepcije Krešimir Nemec. Ur. Dunja Fališevac, Krešimir Nemec i Darko Novaković. Školska knjiga. Zagreb 0
1967 Kapetanić, Davor (1967), Simpozij i izložba u povodu 400-godišnjice smrti Marina Držića. »Forum«. G. VI., knj. 14, br. 9-10. Zagreb 0
1965 Kastropil, Stjepan (1965), Nacrt za književnu povijest otoka Korčule do sredine prošlog stoljeća. »Zadarska revija«. G. XIV, br. 2. Zadar 0
2001 Katalinić, Vjera (2001), Četiri Zrinska. Krležini dani u Osijeku 2000. Hrvatska dramska književnost i kazalište – inventura milenija, prvi dio. Pr. Branko Hećimović. Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta, Zagreb – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, Osijek – Pedagoški fakultet, Osijek. Zagreb – Osijek 0
1975 Kečkemet, Duško (1975), Život i djelo Julija Bajamontija. U: Julije Bajamonti, Zapisi o gradu Splitu. Nakladni zavod Marko Marulić. Zagreb 0
2008 Kisić, Paulina (2008), vidi: Leksikon hrvatske književnosti. Djela. Ur. Dunja Detoni Dujmić et al. Školska knjiga. Zagreb 0
1944 Kniewald, Dragutin (1944), Iluminacija i notacija zagrebačkih liturgijskih rukopisa. Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 279. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 0
1976 Kolendić, Anton (1976), Najstariji hvarski komediograf. Dani hvarskog kazališta. Renesansa. Knj. 3. Čakavski sabor. Split 0
1977 Kolendić, Anton (1977), Dramaturgija i režija XVII vijeka. Dani hvarskog kazališta. Drama i kazalište XVII stoljeća. Knj. 4. Čakavski sabor. Split 0
1906 Kolendić, Petar (1906), Gleđevićevo Porođenje gospodinovo. »Nastavnik«. Knj. 17, sv. 3-4. Beograd 0
1912 Kolendić, Petar (1912), Predstava Triju kralja u Šibeniku g. 1615. Građa za povijest književnosti hrvatske. Knj. 7. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 0
1918 Kolendić, Petar (1918), Fragmenat jedne dubrovačke komedije iz XVI. vijeka.P. o. iz »Nastavnog vjesnika«. Knj. 26. Zagreb 0
1926 Kolendić, Petar (1926a), Jedna Palmotićeva patriotska pesma. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor. Knj. 6, sv. 2. Beograd 0
1926 Kolendić, Petar (1926b), Kad je postala Držićeva Novela od Stanca. »Jugoslavenska njiva«. Knj. 1, g. X, br. 1. Zagreb 0
1929 Kolendić, Petar (1929), Tomikovićev Josip poznan. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor. Knj. 9. Beograd 0
1933 Kolendić, Petar (1933), Velikanovićeva Sveta Suzana. »Južni pregled«. G. VIII, br. 11. Skoplje 0
1934 Kolendić, Petar (1934), Sestra Benedikta Gradić i jedna njena božićna scena. P. o. iz »Južnog pregleda«. G. IX. Skoplje 0
1951 Kolendić, Petar (1951), Četvrta stogodišnjica Dunda Maroja. »Književne novine«. G. IV, br. 6, 6. veljače. Beograd 1
1952 Kolendić, Petar (1952), Pozorišna lista jedne predstave Benetovićeve Hvarkinje. Zbornik radova Instituta za proučavanje književnosti Srpske akademije nauka. Knj. 17/2. Naučna knjiga. Beograd 0
1964 Kolendić, Petar (1964a), Jedna nepoznata scena Marina Držića. Iz staroga Dubrovnika. Pr. Miroslav Pantić. Srpska književna zadruga. Beograd 0
1964 Kolendić, Petar (1964b), Premijera Držićeva Dunda Maroja. Marin Držić. Ur. Miroslav Pantić. Zavod za izdavanje udžbenika Socijalističke Republike Srbije. Beograd 1
1975 Kolumbić, Nikica (1975), Neka pitanja postanka i razvoja hrvatske srednjovjekovne drame. Dani hvarskog kazališta. Uvod. Knj. 1. Čakavski sabor. Split 0
1977 Kolumbić, Nikica (1977), Gundulićeve rane drame i formiranje njegove pjesničke ličnosti. Dani hvarskog kazališta. XVII stoljeće. Knj. 4. Čakavski sabor. Split 0
1978 Kolumbić, Nikica (1978), Didaktičnost kao dramaturška komponenta hrvatske prosvjetiteljske drame. Dani hvarskog kazališta. XVIII stoljeće. Knj. 5. Čakavski sabor. Split 1
1980 Kolumbić, Nikica (1980), Hrvatska književnost od humanizma do manirizma. Nakladni zavod Matice hrvatske. Zagreb 0
1985 Kolumbić, Nikica (1985), Hrvatska srednjovjekovna drama u vremenu i prostoru. Dani hvarskog kazališta. Srednjovjekovna i folklorna drama i kazalište. Knj. 2. Književni krug. Split 1
1945 Kombol, Mihovil (1945), Povijest hrvatske književnosti do narodnog preporoda. Matica hrvatska. Zagreb 1
1949 Kombol, Mihovil (1949), Hrvatska drama do 1830. »Hrvatsko kolo«. G. II, br. 2-3. Zagreb 0
1961 Kombol, Mihovil (1961), Povijest hrvatske književnosti do narodnog preporoda. Drugo izdanje. Matica hrvatska. Zagreb 1
1971 Kombol, Mihovil (1971), Eseji, studije, kritike. Pet stoljeća hrvatske književnosti. Knj. 86. Zora – Matica hrvatska. Zagreb 0
1992 Korade, Mijo (1992), Vjerski, odgojni i književni rad Družbe Isusove. Isusovačka baština u Hrvata. Muzejsko-galerijski centar. Zagreb 0
2000 Korade, Mijo (2000), vidi: Leksikon hrvatskih pisaca. Autor koncepcije Krešimir Nemec. Ur. Dunja Fališevac, Krešimir Nemec i Darko Novaković. Školska knjiga. Zagreb 1
1993 Korade, Mijo – Aleksić, Mira – Matoš, Jerko (1993), Isusovci i hrvatska kultura. Hrvatski povijesni institut. Zagreb – Beč 0
1912 Körbler, Đuro (1912), Latinske pjesme Junija Palmotića. Građa za povijest književnosti hrvatske. Knj. 7. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 0
1919 Körbler, Đuro (1919), Givo Frana Gundulića. Stari pisci hrvatski. Djela Giva Frana Gundulića. Knj. 9. Drugo izdanje. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 0
1938 Körbler, Đuro (1938), Givo Frana Gundulića. Stari pisci hrvatski. Djela Giva Frana Gundulića. Knj. 9. Treće izdanje. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 0
1961 Košuta, Leo (1961), Siena nella vita e nell’opera di Marino Darsa. Ricerche slavistiche. Vol. 9. Roma 0
1964 Košuta, Leo (1964), Il mondo vero e il mondo a rovescio in Dundo Maroje. »Richerche slavistiche«. Vol. 12. Roma 0
1968 Košuta, Leo (1968), Pravi i obrnuti svijet u Držićevu Dundu Maroju. »Mogućnosti«. G. XV, br. 11. Split 0
1982 Košuta, Leo (1982), Siena u životu i djelu Marina Držića. »Prolog«. G. XIV, br. 51-52. Zagreb 0
1987 Krasić, Stjepan (1987), Stjepan Gradić (1613–1683). Život i djelo. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 0
2000 Kravar, Zoran (2000), vidi: Leksikon hrvatskih pisaca. Autor koncepcije Krešimir Nemec. Ur. Dunja Fališevac, Krešimir Nemec i Darko Novaković. Školska knjiga. Zagreb 0
1952 Krčelić, Baltazar Adam (1952), Annuae ili Historija 1748 –1767. Preveo i predgovor napisao V. Gortan. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 0
1858 Kukuljević Sakcinski, Ivan (1858), Pjesnici hrvatski XVI. vieka. Tiskom Nar. tiskarne dra. Ljudevita Gaja. Zagreb 0
1869 Kukuljević Sakcinski, Ivan (1869), Marko Marulić i njegovo doba. Pjesme Marka Marulića. Stari pisci hrvatski. Knj. 1. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 0
1908 Kulišić, Frano (1908), Ženska uloga u starom dubrovačkom teatru. »Dubrovnik«. G. XVII, br. 35, 27. kolovoza. Dubrovnik 0
1931 Laszowski, Emilij, ur. (1931), Povijesni spomenici slob. kralj. grada Zagreba. Knj. 13. Zagreb 0
1939 Laszowski, Emilij, ur. (1939a), Povijesni spomenici slob. kralj. grada Zagreba. Knj. 16. Zagreb 0
1925 Laszowski, Emilij (1925), Crtice iz kazališne prošlosti grada Zagreba (1784.–1816.). »Narodna starina«. Knj. 4. Sv. 10. Zagreb 0
1939 Laszowski, Emilij (1939b), Prinosi za povijest sjemeništa (konvikta) sv. Josip u Zagrebu (1653.–1752.). »Vrela i prinosi«. Br. 9. Sarajevo 0
1972 Lešić, Josip (1972), Uvod u istoriju pozorišta Bosne i Hercegovine. »Pozorište«. G. XIV, br. 1. Tuzla 0
1976 Lešić, Josip (1976), Kazališne veze između Dubrovnika i Bosne u XV stoljeću. Dani hvarskog kazališta. Renesansa. Knj. 3. Čakavski sabor. Split 0
1943 Livadić, Branimir (1943), Kazališna umjetnost. Naša domovina. Zbornik. Hrvatska kultura – politička poviest Hrvata. Gl. ur. Filip Lukas. Knj. 1, sv. 2. Glavni ustaški stan. Zagreb 1
1984 Livaković, Ivo (1984), Od početaka do suvremene kazališne zagrade. Kazališni život Šibenika. Muzej grada Šibenika. Šibenik 0
1990 Lozica, Ivan (1990), Izvan teatra. Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa. Zagreb 0
1996 Lozica, Ivan (1996), O hrvatskome folklornom kazalištu. Folklorno kazalište. Zapisi i tekstovi. Stoljeća hrvatske književnosti. Pr. Ivan Lozica. Matica hrvatska. Zagreb 0
2004 Lozica, Ivan (2004), Marulićev spjev Poklad i Korizma. Krležini dani u Osijeku 2003. Hrvatska dramska književnost i kazalište u svjetlu estetskih i povijesnih mjerila. Pr. Branko Hećimović. Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Filozofski fakultet, Osijek. Zagreb – Osijek 0
1936 Lozovina, Vinko (1936), Dalmacija u hrvatskoj književnosti. Matica hrvatska. Zagreb 0
2004 Ljubić, Lucija (2004), O izvorima izvođenja predstava u sjevernom dijelu Hrvatske do 1840. Krležini dani u Osijeku 2003. Hrvatska dramska književnost i kazalište u svjetlu estetskih i povijesnih mjerila. Pr. Branko Hećimović. Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Filozofski fakultet, Osijek. Zagreb – Osijek 37
1978 Marijanović, Stanislav (1978), O proučavanju drame i kazališnog života u Slavoniji 18. stoljeća. Dani hvarskog kazališta. XVIII stoljeće. Knj. 5. Čakavski sabor. Split 5
1992 Marijanović, Stanislav (1992), Njemački teatar u Osijeku. Krležini dani u Osijeku 1987–1990–1991. Krležino kazalište danas. Zadaci i dostignuća suvremene hrvatske teatrologije. Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, Osijek – Pedagoški fakultet, Osijek - Zavod za književnost i teatrologiju HAZU, Zagreb. Osijek – Zagreb 0
2000 Marijanović, Stanislav (2000), Igrokazi Stjepana Marjanovića Brođanina. Krležini dani u Osijeku 1999. Hrvatska dramska književnost i kazalište i hrvatska književnost. Pr. Branko Hećimović. Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta, Zagreb – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, Osijek – Pedagoški fakultet, Osijek. Zagreb – Osijek 0
1888 Marković, Franjo (1888), O Dubravci, drami Ivana Gundulića. Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 89. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 0
1977 Maroević, Tonko (1977), Teatar Marina Gazarovića. Dani hvarskog kazališta. XVII stoljeće. Knj. 4. Čakavski sabor. Split 0
2012 Martina Petranović and Lucija Ljubić (2012), Repertoar hrvatskih kazališta : Knjiga peta : Deskriptivna obrada važnijih predstava na hrvatskom jeziku i izvedbi na stranim jezicima hrvatskih izvođača do 1840. godine. Zagreb 0
1985 Maštrović, Tihomil (1985a), Hrvatsko kazalište u Zadru. Prilozi za kazališnu povijest Zadra. Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa. Zagreb 0
1985 Maštrović, Tihomil (1985b), Pogledi na kazališni život Zadra XVII., XVIII. i XIX. stoljeća. »Kronika Zavoda za književnost i teatrologiju Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti«. G. XI, br. 31. Zagreb 0
1953 Maštrović, Vjekoslav,(1953), Prilog povijesti kazališne umjetnosti u Zadru. »Zadarska revija«. G. II, br. 4. Zadar 0
1906 Matić, Tomo (1906), Molièreove komedije u Dubrovniku. Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 166. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 0
1925 Matić, Tomo (1925), Hrvatski književnici mletačke Dalmacije i život njihova doba. Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 231. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 0
1927 Matić, Tomo (1927), Hrvatski književnici mletačke Dalmacije i život njihova doba. Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 233. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 0
1928 Matić, Tomo (1928), Ratio educationis od g. 1777. i linguae patriae u osječkoj gimnaziji. »Nastavni vjesnik«. Knj. 36. Zagreb 0
1929 Matić, Tomo (1929), Matija Petar Katančić, profesor u osječkoj gimnaziji. »Nastavni vjesnik«. Knj. 37, sv. 1. Zagreb 0
1935 Matić, Tomo (1935a), Isusovačke škole u Požegi (1698–1773). »Vrela i prinosi«. Br. 5. Sarajevo 53
1935 Matić, Tomo (1935b), Stogodišnjica požeške kolegije. »Život«. Br. 9-10. Zagreb 0
1936 Matić, Tomo (1936), Muzika i pjevanje u isusovačkom kolegiju i gimnaziji u Požegi. »Sv. Cecilija«. G. XXX, sv. 3. Zagreb 1
1937 Matić, Tomo (1937), Osječka humanistička gimnazija od osnutka do godine 1848. Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 257. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 1
1938 Matić, Tomo (1938), Kazalište u starom Osijeku. Građa za povijest književnosti hrvatske. Knj. 13. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 20
1940 Matić, Tomo (1940), Knjižnice zagrebačkoga, varaždinskoga, i požeškoga kolegija i osječke misije. »Vrela i prinosi«. Br. 11. Sarajevo 0
1945 Matić, Tomo (1945), Prosvjetni i književni rad u Slavoniji prije preporoda. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 7
1956 Matić, Tomo (1956), Jedna hrvatska školska drama iz Slavonije iz osamnaestoga vijeka. Građa za povijest književnosti hrvatske. Knj. 27. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 2
1891 Mažuranić, Vladimir (1891), Dimitrija Demeter. U: Dimitrija Demeter, Teuta. Grobničko polje. Matica hrvatska. Zagreb 0
1902 Medini, Milorad (1902), Povijest hrvatske književnosti u Dalmaciji i Dubrovniku. Knj. 1. Nakladni zavod Matice hrvatske. Zagreb 0
1997 Mihanović Salopek, Hrvojka (1997), Šaljiva božićna postbarokna pastorala kao odraz božićnih igara. Dani hvarskog kazališta. Hrvatska književnost uoči preporoda. Knj. 23. Književni krug. Split 1
2009 Mihanović Salopek, Hrvojka – Lupis, Vinicije B. (2009), Doprinos Petra Kanavelića hrvatskoj pasionskoj baštini. Ogranak Matice hrvatske Split. Split 0
2010 Mihanović Salopek, Hrvojka – Lupis, Vinicije B. (2010), Željezni duh: prinos Jakete Palmotića Dionorića hrvatskoj književnoj baštini. Ur. Vinicije B. Lupis. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – područni centar Dubrovnik. Zagreb – Dubrovnik 0
1996 Mihojević, Josip (1996), Izazov stvarnosti i božićne pastorale 18. stoljeća. Dani hvarskog kazališta. Hrvatska književnost 18. stoljeća. Tematski i žanrovski aspekti. Knj. 22. Književni krug. Split 0
1912 Milčetić, Ivan (1912), Dr. Julije Bajamonti i njegova djela. Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 192. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 0
1962 Morović, Hrvoje (1962), Prinos k tekstu Benetovićeve Hvarkinje. Građa za povijest književnosti hrvatske. Knj. 28. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 0
1973 Morović, Hrvoje (1973a), Hvarsko prikazanje o Suzani. »Mogućnosti«. G. XX, br. 7. Split 0
1973 Morović, Hrvoje (1973b), Splitski tekst Gospina plača. »Čakavska rič«. G. III, br. 2. Split 0
1980 Morović, Hrvoje (1980), Trogirska liturgijska igra. »Mogućnosti«. G. XXVII, br. 10-11. Split 0
1988 Morović, Hrvoje (1988), Izbor iz djela. Književni krug. Split 0
1993 Moskatelo, Kuzma (1993), Cresko prikazanje. U: Franić Vodarić, Muka. Katedra čakavskog sabora Cres – Lošinj. Mali Lošinj 0
2005 Mrdeža Antonina, Divna (2005), Scenski kontekst Komedija Nikole Nalješkovića. Pučka krv, plemstvo duha. Zbornik radova o Nikoli Nalješkoviću. Ur. Davor Dukić. Disput. Zagreb 0
1971 Mucić, Dragan (1971), Dr Tomo Matić – o izvorima i počecima hrvatske duhovne drame u Slavoniji u XVIII stoljeću. Zbornik Pedagoške akademije u Osijeku. Pedagoška akademija. Osijek 0
1984 Mucić, Dragan (1984), Kazališni prostori u Osijeku od 1735. do 1975. Četvrti znanstveni sabor Slavonije i Baranje. Zbornik radova. Sv. 1. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti – Zavod za znanstveni rad Osijek. Osijek 4
1990 Mucić, Dragan (1990), Počeci kazališnog djelovanja u Osijeku – deinitivno riješeno pitanje ili predmet novih oporbi. »Revija«. G. XXX, br. 6. Osijek 0
1997 Muhoberac, Mira (1997), Frančezarija Džono aliti Gos. Dani hvarskog kazališta. Hrvatska književnost uoči preporoda. Knj. 23. Književni krug. Split 0
2000 Muhoberac, Mira (2000), vidi: Leksikon hrvatskih pisaca. Autor koncepcije Krešimir Nemec. Ur. Dunja Fališevac, Krešimir Nemec i Darko Novaković. Školska knjiga. Zagreb 0
2001 Muhoberac, Mira (2001), Pastoralni kompleks u starijoj hrvatskoj književnosti. Krležini dani u Osijeku 2000. Hrvatska dramska književnost i kazalište – inventura milenija, prvi dio. Pr. Branko Hećimović. Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta, Zagreb – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, Osijek – Pedagoški fakultet, Osijek. Zagreb – Osijek 0
2005 Muhoberac, Mira (2005), Nalješkovićeve pastorale danas. Pučka krv, plemstvo duha. Zbornik radova o Nikoli Nalješkoviću. Ur. Davor Dukić. Disput. Zagreb 0
2007 Muhoberac, Mira (2007), Dramski i kazališni prostori Držićevih drama. Krležini dani u Osijeku 2006. Vrijeme i prostor u hrvatskoj dramskoj književnosti i kazalištu. Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Filozofski fakultet, Osijek. Zagreb – Osijek 0
2008 Muhoberac, Mira (2008), vidi: Leksikon hrvatske književnosti. Djela. Ur. Dunja Detoni Dujmić et al. Školska knjiga. Zagreb 0
1952 Muljačić, Žarko (1952), Hrvatska izvedba jedne francuske komedije 1793. g. u Dubrovniku. »Republika«. G. VIII, br. 10-11. Zagreb 0
1956 Muljačić, Žarko (1956), Još o starom dubrovačkom teatru. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor. Knj. 22, sv. 1-2. Beograd 0
1975 Nikolanci, Mladen (1975), K pitanju Hvarskog teatra. Hvarski zbornik 3. Samoupravna interesna zajednica za kulturu općine Hvar. [Hvar] 0
1980 Nikolanci, Mladen (1980), Na poleđini margine o Hvarskom teatru. »Mogućnosti«. G. XXVII, br. 12. Split 0
1978 Novak, Đino (1978), Hvarsko kazalište u XIX stoljeću (Ispisi R. Bučića o kazališnom životu u Hvaru u 19. st.). Prilozi povijesti otoka Hvara. Sv. 5. Centar za zaštitu kulturne baštine. Hvar 0
1924 Novak, Grga (1924), Hvar. Beograd 0
1936 Novak, Grga (1936), Tri stotine dvadeset i četiri godine postoji pozorište u Hvaru. »Politika«. G. XXXIII, br. 10019. 11., 12., 13. i 14. travnja. Beograd 0
1938 Novak, Grga (1938), Četiri splitska teatra. »Politika«. G. XXXV, br. 10744. 23., 24., 25. i 26. travnja. Beograd 0
1950 Novak, Grga (1950), Naše najstarije kazalište. »Scena«. Br. 1. Zagreb 0
1961 Novak, Grga (1961), Petar Semitecolo, posrednik u izmirivanju plemića i pučana i graditelj arsenala, belvedera i teatra u Hvaru (1611–1613). Zbornik Historijskog instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Vol. 4. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 0
1972 Novak, Grga (1972), Hvar kroz stoljeća. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 0
1975 Novak, Slobodan Prosperov (1975a), Nikole Nalješkovića Komedija III. »Forum«. G. XIV, knj. 30, br. 7-8. Zagreb 0
1975 Novak, Slobodan Prosperov (1975b), Pravilnik hvarskog kazališnog društva iz 1803. »Kronika Zavoda za književnost i teatrologiju Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti«. G. I, br. 2. Zagreb 0
1976 Novak, Slobodan Prosperov (1976), Jedan djelomično objelodanjen članak iz rukopisa ostavštine Branka Vodnika (Vučistrah). »Kronika Zavoda za književnost i teatrologiju Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti«. G. II, br. 1-2. Zagreb 0
1977 Novak, Slobodan Prosperov (1977a), Fragmenti o Vučistrahu. Dani hvarskog kazališta. XVII stoljeće. Knj. 4. Čakavski sabor. Split 0
1977 Novak, Slobodan Prosperov (1977b), Teatar u Dubrovniku prije Marina Držića. Čakavski sabor. Split 1
1978 Novak, Slobodan Prosperov (1978), Pietro Metastasio u hrvatskoj dramskoj književnosti 18. stoljeća. Dani hvarskog kazališta. XVIII stoljeće. Knj. 5. Čakavski sabor. Split 0
1979 Novak, Slobodan Prosperov (1979), Vučistrah i dubrovačka tragikomedija. Književni krug. Split 0
1980 Novak, Slobodan Prosperov (1980), O arhivskim i drugim izvorima za povijest hvarske kazališne zgrade od 1612. do 1900. godine. »Kronika Zavoda za književnost i teatrologiju Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti«. G. VI, br. 14-15-16. Zagreb 0
1981 Novak, Slobodan Prosperov (1981), Zašto se Euridika osvrnula. Znanje. Zagreb 0
1982 Novak, Slobodan Prosperov (1982), Otkriće Vetranovićeve Istorije od Dijaneu Milanu i Perastu. »Forum«. G. XXI, knj. 43, br. 1-3. Zagreb 0
1983 Novak, Slobodan Prosperov (1983), O Vučistrahu Petra Kanavelića (Tri stoljeća nakon premijere). »Forum«. G. XXII, knj. 46, br. 7-9. Zagreb 0
1984 Novak, Slobodan Prosperov (1984), Planeta Držić. Centar za kulturnu djelatnost. Zagreb 0
1996 Novak, Slobodan Prosperov (1996), Povijest hrvatske književnosti. Od početaka do Krbavske bitke. Knj. 1. Izdanja Antibarbarus. Zagreb 0
1997 Novak, Slobodan Prosperov (1997), Povijest hrvatske književnosti. Od humanističkih početaka do Kašićeve ilirske gramatike 1604. Knj. 2. Izdanja Antibarbarus. Zagreb 0
1999 Novak, Slobodan Prosperov (1999), Povijest hrvatske književnosti. Od Gundulićeva poroda od tmine do Kačićeva Razgovora ugodnog naroda slovinskog iz 1756. Knj. 3. Izdanja Antibarbarus. Zagreb 4
2000 Novak, Slobodan Prosperov (2000), vidi: Leksikon hrvatskih pisaca. Autor koncepcije Krešimir Nemec. Ur. Dunja Fališevac, Krešimir Nemec i Darko Novaković. Školska knjiga. Zagreb 0
2004 Novak, Slobodan Prosperov (2004), Petar Kanavelić. U: Petar Kanavelić, Vučistrah. Matica hrvatska. Zagreb 0
2006 Novak, Slobodan Prosperov (2006), Hrvatske renesansne tragedije. Tragedije XVI. stoljeća. Stoljeća hrvatske književnosti. Matica hrvatska. Zagreb 0
2009 Novak, Slobodan Prosperov (2009), vidi: Leksikon Marina Držića. Ur. Slobodan P. Novak, Milovan Tatarin, Mirjana Mataija i Leo Rafolt. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Zagreb 0
1984 Novak, Slobodan Prosperov – Lisac, Josip (1984), Hrvatska drama do narodnog preporoda. Knj. 1 i 2. Logos. Split 6
1910 Ogrizović, Milan (1910), Prije godine 1860. Najstarije zagrebačke predstave. Pedeset g. hrvatskoga kazališta (1860–1910). Uprava Kr. hrv. zem. kazališta u Zagrebu. Zagreb 0
1966 Omašić, Vjeko (1966), Obnova trogirskog kazališta koncem XVIII stoljeća. »Mogućnosti«. G. XIII, br. 7. Split 0
1975 Omašić, Vjeko (1975), Obnova trogirskog kazališta koncem XVIII stoljeća. Dani hvarskog kazališta. Uvod. Knj. 1. Čakavski sabor. Split 0
1964 Ostojić, Ivan (1964), Benediktinci u Hrvatskoj i ostalim našim krajevima. Benediktinci u Dalmaciji. Sv. 2. Benediktinski priorat. Split 0
1951 Pantić, Miroslav (1951), Arhivske vesti o dubrovačkom pozorištu druge polovice XVII veka. Glasnik Srpske akademije nauka. Knj. 3, sv. 2. Beograd 0
1952 Pantić, Miroslav (1952), Arhivske vesti o dubrovačkom pozorištu druge polovice XVII veka. Zbornik radova Instituta za proučavanje književnosti Srpske akademije nauka. Knj. 17/2. Naučna knjiga. Beograd 0
1953 Pantić, Miroslav (1953), Sin vjerenik jedne matere, dubrovačka komedija iz XVII veka. Anali Historijskog instituta u Dubrovniku. G. II. Historijski institut Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. Dubrovnik 0
1955 Pantić, Miroslav (1955), Beritić Nada. Iz povijesti kazališne i muzičke umjetnosti u Dubrovniku (prikaz). Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor. Knj. 21, sv. 1-2. Beograd 0
1956 Pantić, Miroslav (1956), Nekoliko beležaka uz staru dubrovačku komediju Jerko Škripalo. Anali Historijskog instituta u Dubrovniku. G. IV-V. Historijski institut Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. Dubrovnik 0
1956 [1955]) Pantić, Miroslav (1956 [1955]), Nalješkovićeva komedija Arecitana u Mara Klaričića na piru. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik.Knj. 3. Književno odeljenje Matice srpske. Novi Sad 0
1958 Pantić, Miroslav (1958), Arhivske vesti o dubrovačkom pozorištu u doba Gundulića i Palmotića. Pitanja književnosti i jezika. Knj. 4, sv. 1. Sarajevo 0
1960 Pantić, Miroslav (1960a), Dubrovački pesnik Antun Gleđević. Glas Srpske akademije nauka, Odelenje literature i jezika. CCXL. Nova serija. Knj. 5. Naučno delo. Beograd 0
1960 Pantić, Miroslav (1960b), Dubrovačka književnost. Izdavačko preduzeće Rad. Beograd 0
1961 Pantić, Miroslav (1961a), Dubrovačko pozorište Držićevog doba. Književnost i jezik. G. VIII, br. 2. Beograd 0
1961 Pantić, Miroslav (1961b), Manji prilozi za istoriju naše starije književnosti i kulture (III), 3. Pozorišna predstava družine Veseli 1681 godine. Zbornik istorije književnosti Srpske akademije nauka i umetnosti. Odeljenje literature i jezika. Knj. 2. Naučno delo. Beograd 0
1962 Pantić, Miroslav (1962a), Prilozi za istoriju renesansnog pozorišta u Dubrovniku, 1. Predstava nepoznate dubrovačke komedije iz 1536. godine. Zbornik istorije književnosti Srpske akademije nauka i umetnosti. Odeljenje literature i jezika. Knj. 3. Naučno delo Beograd 0
1962 Pantić, Miroslav (1962b), Prilozi za istoriju renesansnog pozorišta u Dubrovniku, 2. Premijera Vetranovićevog prikazanja Od poroda Jezusova. Zbornik istorije književnosti Srpske akademije nauka i umetnosti. Odeljenje literature i jezika. Knj. 3. Naučno delo. Beograd 0
1962 Pantić, Miroslav (1962c), Prilozi za istoriju renesansnog pozorišta u Dubrovniku, 3. Jedna glosa o Držićevom Plakiru. Zbornik istorije književnosti Srpske akademije nauka i umetnosti. Odeljenje literature i jezika. Knj. 3. Naučno delo. Beograd 0
1962 Pantić, Miroslav (1962d), Prilozi za istoriju renesansnog pozorišta u Dubrovniku, 4. Držićeva Hekuba i dubrovački platoničari. Zbornik istorije književnosti Srpske akademije nauka i umetnosti. Odeljenje literature i jezika. Knj. 3. Naučno delo. Beograd 0
1970 Pantić, Miroslav (1970), Petar Kanavelović i Dubrovnik (I) i (II). Zbornik Matice srpske za književnost i jezik. Knj. 18, sv. 2-3. Matica srpska. Novi Sad 0
1971 Pantić, Miroslav (1971a), Lukrecija ili Trojo – dubrovačka komedija iz 17. veka. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik. Knj. 19, sv. 2. Matica srpska. Novi Sad 0
1971 Pantić, Miroslav (1971b), Manji prilozi za istoriju naše starije književnosti i kulture (II), 1. Predstava dubrovačke komedije iz 1582. godine. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik. Knj.19, sv. 3. Matica srpska. Novi Sad 0
1971 Pantić, Miroslav (1971c), Manji prilozi za istoriju naše starije književnosti i kulture, 2. Još o predstavi Plautove komedije iz 1525. godine. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik. Knj. 19, sv. 1. Matica srpska. Novi Sad 1
1978 Pantić, Miroslav (1978), Dubrovačko pozorište sedamnaestoga veka. Iz književne prošlosti. Kolo LXXI. Knj. 476. Srpska književna zadruga. Beograd 0
1980 Pantić, Miroslav (1980), Dva priloga za istoriju naše starije književnosti i kulture. 1. Barokna predstava Stefonijevog Krispa Cezara u Dubrovniku. P. o. iz Studija i građe za istoriju književnosti. Sv. 1. Beograd 0
1982–1983 Pantić, Miroslav (1982–1983), Fragmenti o Marinu Držiću (II). »Balcanica«. G. XIII-XIV. 0
1984 Pantić, Miroslav (1984), Susreti s prošlošću. Prosveta. Beograd 0
1990 Pantić, Miroslav (1990), Književnost na tlu Crne Gore i Boke Kotorske od XVI do XVIII veka. Kolo LXXXIII. Knj. 548. Srpska književna zadruga. Beograd 0
2001 Pavešković, Antun (2001), Dramski žanrovi i žanrovski problemi drama Mavra Vetranovića. Krležini dani u Osijeku 2000. Hrvatska dramska književnost i kazalište – inventura milenija, prvi dio. Pr. Branko Hećimović. Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta, Zagreb – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, Osijek – Pedagoški fakultet, Osijek. Zagreb – Osijek 0
1871 Pavić, Armin (1871), Historija dubrovačke drame. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 0
1877 Pavić, Armin (1877), Predgovor i bilješke djelima Iva Frana Gundulića. Djela Iva Frana Gundulića. Stari pisci hrvatski. Knj. 9. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 0
1882 Pavić, Armin (1882), Predgovor i bilješke djelima Gjona Gjora Palmotića. Djela Gjona Gjora Palmotića. Stari pisci hrvatski. Knj. 12. Dio prvi. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 0
1883 Pavić, Armin (1883), Predgovor i bilješke djelima Gjona Gjora Palmotića. Djela Gjona Gjora Palmotića. Stari pisci hrvatski. Knj. 13. Dio drugi. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 0
1884 Pavić, Armin (1884), Predgovor i bilješke djelima Gjona Gjora Palmotića. Djela Gjona Gjora Palmotića. Stari pisci hrvatski. Knj. 14. Dio treći. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 0
1995 Pavličić, Pavao (1995), Slavonska Judita i književna tradicija. Dani hvarskog kazališta. Hrvatska književnost 18. stoljeća. Tematski i žanrovski aspekti. Knj. 21. Književni krug. Split 0
2000 Pavličić, Pavao (2000), vidi: Leksikon hrvatskih pisaca. Autor koncepcije Krešimir Nemec. Ur. Dunja Fališevac, Krešimir Nemec i Darko Novaković. Školska knjiga. Zagreb 0
2003 Pavličić, Pavao (2003), Barokni pakao. Rasprave iz hrvatske književnosti. Naklada Pavičić. Split 0
2005 Pavličić, Pavao (2005), Farsine farse farsa. Pučka krv, plemstvo duha. Zbornik radova o Nikoli Nalješkoviću. Ur. Davor Dukić. Disput. Split 0
2008 Pavličić, Pavao (2008), vidi: Leksikon hrvatske književnosti. Djela. Ur. Dunja Detoni Dujmić et al. Školska knjiga. Zagreb 0
2016 Pavlović, Cvijeta (2016) Publika i repertoar hrvatskih kazališta 1701.-1800. Dani Hvarskoga kazališta. Publika i kritika, ur. Boris Senker i Vinka Glunčić-Bužančić. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb – Split. str. 5-27., ISBN 978-953-163-428-1. 0
1955 Pavlović, Dragoljub (1955), Iz književne i kulturne istorije Dubrovnika. Svjetlost. Split 0
1971 Pavlović, Dragoljub (1971), Starija jugoslovenska književnost. Pr. Miroslav Pantić. Univerzitet u Beogradu – Naučna knjiga. Beograd 0
1937 Pelc, Stjepan (1937), Školska drama osječkih isusovaca i franjevaca u XVIII vijeku. Tri literarno-historijska članka. P. o. iz Zbornika arheološkog kluba Mursa. Osijek 4
1978 Perillo, Francesco Saverio (1978), Hrvatska crkvena prikazanja. Čakavski sabor. Split 0
1983 Perillo, Francesco Saverio (1983), Književna tradicija i mjesna stvarnost u Hvarkinji Martina Benetovića. »Forum«. G. XXII, knj. 46, br. 10-12. Zagreb 0
1985 Perillo, Francesco Saverio (1985), Jedna latinska tragedija u talijanskoj i hrvatskoj književnosti. Dani hvarskog kazališta. Srednjovjekovna i folklorna drama i kazalište. Knj. 2. Književni krug. Split 0
1970 Petković, Antun (1970), Pedeset i pet tisuća učenika Požeške gimnazije. Almanah gimnazije u Slav. Požegi povodom 270-godišnjeg jubileja 1699–1969. Gimnazija u Slavonskoj Požegi. Slavonska Požega 0
1875 Petračić, Franjo (1875), Uvod i bilješke. Stari pisci hrvatski. Djela Marina Držića. Knj. 7. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 0
2004 Petranović, Martina (2004), Izvori predstavljanja u južnome dijelu Hrvatske do 1840. Krležini dani u Osijeku 2003. Hrvatska dramska književnost i kazalište u svjetlu estetskih i povijesnih mjerila. Pr. Branko Hećimović. Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Filozofski fakultet, Osijek. Zagreb – Osijek 1
1996 Petrić, Nikša (1996), Dokument o Hvarskom kazalištu iz 1676. godine. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji. 36. Konzervatorski odjel. Split 0
1910 Popović, Pavle (1910a), Advokat Patlen u dubrovačkoj književnosti. Glas Srpske kraljevske akademije. LXXXIV. Drugi razred. 50. Beograd 0
1910 Popović, Pavle (1910b), Dubrovačka komedija Jerko Škripalo. Godišnjica Nikole Čupića. Knj. 29. Beograd 0
1934 Popović, Petar (1934), Jedan dokument o dubrovačkom pozorištu iz 1809. godine. Prilozi za književnosti, jezik, istoriju i folklor. Knj. 14, sv. 1-2. Beograd 0
1901 Posedel, J. (1901), Povijest gimnazije u Dubrovniku. Program Ć. K. Velikoga državnoga gimnazija u Dubrovniku za školsku godinu 1900–1901. Ć. K. Velikoga državnoga gimnazija. Dubrovnik 0
1973 Potthoff, Wilfried (1973), Die Dramen des Junije Palmotić. Ein Beitrag zur Geschichte des Theaters in Dubrovnik im 17. Jahrhundert. Franz Steiner Verlag. Wiesbaden 0
1975 Potthoff, Wilfried (1975), Dubrovniker Dramatiker des 17. Jahrhunderts. Wilhelm Schmitz Verlag. Giessen 0
1939 Predragović, Josip (1939), Isusovci u Petrovaradinu (1693.–1773.). »Vrela i prinosi«. Br. 9. Sarajevo 4
1917 Prohaska, Dragutin (1917), Komedija staroga Zagreba. »Nastavni vjesnik«. Knj. 25, sv. 3. Zagreb 0
1969 Rabadan, Vojmil (1969), Marin Držić u kronologiji svoga vremena. Zbornik radova o Marinu Držiću. Matica hrvatska. Zagreb 0
1928 Rački, Andrija ([1928]), Iz prošlosti sušačke gimnazije (1627–1927). Primorski štamparski zavod. Sušak 0
1873 Rački, Franjo (1873), Nikola Stjepka Nalješković. Pjesme Nikole Dimitrovića i Nikole Nalješkovića. Stari pisci hrvatski. Knj. 5. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 0
1876 Rački, Franjo (1876), Mikša Pelegrinović. Pjesme Nikole Nalješkovića, Andrije Čubranovića, Miše Pelegrinovića, Saba Mišetića Bobaljevića i Jegjupka neznana pjesnika. Stari pisci hrvatski. Knj. 8. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 0
1929 Radatović, Vinko (1929), Petar Kanevelović kao pisac komedija. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor. Knj. 9. Beograd 0
2005 Rafolt, Leo (2005), Ludičko i političko u komedijama Nikole Nalješkovića. Pučka krv, plemstvo duha. Zbornik radova o Nikoli Nalješkoviću. Ur. Davor Dukić. Disput. Zagreb 0
2006 Rafolt, Leo (2006), Ženski identitet u četirima dubrovačkim renesansnim tragedijama (ulomak iz veće cjeline). Dani hvarskog kazališta. Prostor i granice hrvatske književnosti i kazališta. Knj. 32. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Književni krug. Zagreb – Split 0
2007 Rafolt, Leo (2007), Melpomenine maske. Fenomenologija žanra tragedije u dubrovačkom ranonovovjekovlju. Disput. Zagreb 0
2008 Rafolt, Leo (2008), vidi: Leksikon hrvatske književnosti. Djela. Ur. Dunja Detoni Dujmić et al. Školska knjiga. Zagreb 0
2009 Rafolt, Leo (2009), vidi: Leksikon Marina Držića. Ur. Slobodan P. Novak, Milovan Tatarin, Mirjana Mataija i Leo Rafolt. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Zagreb 0
1984 Rapacka, Joanna (1984), Złoty wiek sielanki chorwackiej. Studia z dziejów dubrownickiej literatury pastoralnej. Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 0
2000 Rapacka, Joanna (2000) vidi: Leksikon hrvatskih pisaca. Autor koncepcije Krešimir Nemec. Ur. Dunja Fališevac, Krešimir Nemec i Darko Novaković. Školska knjiga. Zagreb 0
1951 Ratković, Milan (1951), Tituš Brezovački. Djela Tita Brezovačkoga. Stari pisci hrvatski. Knj. 29. Zagreb 2
1962 Ratković, Milan (1962), Predgovor i bilješke djelima Marina Držića. Pet stoljeća hrvatske književnosti. Knj. 6. Zora – Matica hrvatska. Zagreb 0
1969 Ratković, Milan (1969), Marin Držić, pisac komedija. Zbornik radova o Marinu Držiću. Matica hrvatska. Zagreb 1
1962 Ravlić, Jakša (1962), Predgovor i napomena djelima Ivana Gundulića. Pet stoljeća hrvatske književnosti. Knj. 12. Sv. 1. Matica hrvatska – Zora. Zagreb 0
1970 Ravlić, Jakša (1970), Rasprave iz starije hrvatske književnosti. Matica hrvatska. Zagreb 0
1922 Rešetar, Milan (1922), Četiri dubrovačke drame u prozi iz kraja XVII vijeka. Zbornik za istoriju, jezik i književnost srpskog naroda. Prvo odeljenje. Knj. 6. Beograd 0
1923 Rešetar, Milan (1923a), Iz kulturnoga života staroga Dubrovnika. »Jugoslavenska njiva«. Knj. 1, g. VII, br. 9 i 10. Zagreb 0
1923 Rešetar, Milan (1923b), Stari dubrovački teatar. »Narodna starina«. Br. 2. Zagreb 0
1930 Rešetar, Milan (1930), Uvod u djela Marina Držića. Djela Marina Držića. Stari pisci hrvatski. Knj. 7. Drugo izdanje. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 0
1964 Rešetar, Milan (1964), Kako su se predstavljale Držićeve drame. Marin Držić. Ur. Miroslav Pantić. Zavod za izdavanje udžbenika Socijalističke Republike Srbije. Beograd 0
1983 Rešetar, Milan (1983), Stari dubrovački teatar. Pet stoljeća hrvatske književnosti. Knj. 121. Sv. 1. Nakladni zavod Matice hrvatske. Zagreb 0
1915 Roić, Juraj (1915), Starohrvatska crkvena prikazanja. »Nastavni vjesnik«. Knj. 23, sv. 1, 2, 3. Zagreb 0
1903 Sabalich, Giuseppe (1903), Una rappresentazione sacra a Traù. »Rivista Dalmatica«. G. III, br. 6, sv. 4 i 5. Zadar 0
2001 Sabalich, Giuseppe (2001), Cronistoria. »Kolo«. G. XI, br. 1. Zagreb 0
2003 Sablić Tomić, Helena – Rem, Goran (2003), Slavonski tekst hrvatske književnosti. Matica hrvatska. Zagreb 0
1896 Scherzer, Ivan (1896), Josip, sin Jakoba. »Nastavni vjesnik«. Knj. 4. Zagreb 0
2005 Sekulić, Ante (2005), Pavlinska prosvjetiteljska i uljudbena prošlost tijekom hrvatske narodne povijesti. Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 488. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 0
2009 Senker, Boris (2009), Karnevalsko u Dundu Maroju. Marin Držić – svjetionik dubrovačke renesanse. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa (Pariz, 23-25. listopada 2008).Ur. Sava Anđelković i Paul-Louis Thomas. Disput. Zagreb 1
1922 Slade Šilović, Rade (1922), Staro kazalište u Trogiru. »Narodna starina«. Br. 3. Zagreb 0
1970 Slamnig, Ivan (1970), Predgovor djelima Marka Marulića. Pet stoljeća hrvatske književnosti. Knj. 4. Matica hrvatska – Zora. Zagreb 0
1890-1898 Sommervogel, Carlos (1890-1898), Bibliotheque de la Compagnie de Jésus I-VIII, Bruxelles-Paris 1
1993 Sršan, Stjepan (1993), Osječki ljetopisi 1686.–1945. Povijesni arhiv u Osijeku. Osijek 1
2000 Sršen, Matko (2000), Pometovim tragom. Pomet Marina Držića. Naklada Jesenski i Turk. Zagreb 0
1988 Staud, Géza (1988), A magyarországi jezsuita iskolai színjátékok forrásai, III. : 1561-1773, Fontes ludorum scenicorum in scholis S. J. Hungariae, pars tertia, ([Bp.] : MTA Soksz.), a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadása 0
1994 Stipčević, Ennio (1994), Skladno pripjevanje: teatar, glazba i glazbeni teatar. Dani hvarskog kazališta. Hrvatsko barokno pjesništvo. Dubrovnik i dalmatinske komune. Knj. 20. Književni krug. Split 0
1995 Stipčević, Ennio (1995), O odnosu kazališta i glazbe u Hrvatskoj u 18. stoljeću. Dani hvarskog kazališta. Hrvatska književnost 18. stoljeća. Tematski i žanrovski aspekti. Knj. 21. Književni krug. Split 0
2002 Stipčević, Ennio (2002), Uz prvo poglavlje hrvatske libretistike. Krležini dani u Osijeku 2001. Hrvatska dramska književnost i kazalište – inventura milenija, drugi dio. Pr. Branko Hećimović. Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta, Zagreb – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, Osijek – Pedagoški fakultet, Osijek. Zagreb – Osijek 0
2007 Stipčević, Ennio (2007), Otkrivena prva izdanja Držićevih djela u Milanu. »Forum«. G. XXXXVI, knj. 78, br. 10-12. Zagreb 0
2008 Stipčević, Ennio (2008), Uz pretisak prvog izdanja Piesni Marina Držića. U: Marin Držić, Piesni ljuvene 1551. Faksimilni pretisak. Školska knjiga. Zagreb 0
2007 Stojan, Slavica (2007), Slast tartare: Marin Držić u svakodnevici renesansnog Dubrovnika. Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. Zagreb – Dubrovnik 0
2009 Stojan, Slavica (2009), Autentični stanovnici Držićeva Njarnjas-grada. Dani hvarskog kazališta. Nazbilj i nahvao: etičke suprotnosti u hrvatskoj književnosti i kazalištu od Marina Držića do današnjih dana. U čast 500-obljetnice rođenja Marina Držića. Knj. 35. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Književni krug. Zagreb – Split 0
1934 Stošić, Krsto (1934), Benediktinke u Šibeniku. P. o. iz časopisa »Croatia sacra«. Zagreb 0
1994 Stošić, Krsto (1994), Benediktinke u Šibeniku. Gradska knjižnica Juraj Šižgorić. Šibenik 0
1954 Strgačić, Ante (1954), Papa Aleksandar III. u Zadru. Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru. Sv. 1. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 0
1911 Strohal, Rudolf (1911), Starohrvatska glagolska crkvena prikazanja. »Nastavni vjesnik«. Knj. 19. Zagreb 1
1937 Szabo, Gjuro (1937), Gdje se sve u Zagrebu igrao teatar. Kazališni almanah 1937. Zagreb 0
1865 Šafařik, Paul Joseph (1865), Geschichte der südslawischen Literatur aus dessen handschriftlichen Nachlasse. II. Illirisches und kroatisches Schriftthum. Josef Jireček – Verlag von Friedrich Tempsky. Prag 0
1876 Šenoa, August (1876), Božićna igra 12. vieka. »Vienac«. G. VIII, br. 1. Zagreb 1
1879 Šenoa, August (1879), Hrvatske dramatičke predstave u Zagrebu na početku ovoga vieka. »Vienac«. G. XI, br. 25-27. Zagreb 0
2000 Šicel, Miroslav (2000), vidi: Leksikon hrvatskih pisaca. Autor koncepcije Krešimir Nemec. Ur. Dunja Fališevac, Krešimir Nemec i Darko Novaković. Školska knjiga. Zagreb 0
1933 Šimčik, Antun (1933), Dvije kazališne cedulje školskih predstava zagrebačkih iz XVIII. stoljeća. »Vrela i prinosi«. Br. 2. Sarajevo 3
1935 Šimčik, Antun (1935), Predstava Genoveve u pavlinskoj gimnaziji senjskoj 1734. »Croatia sacra«. G. V, br. 9-10. Zagreb 3
1981 Škunca, Bernardin (1981), Štovanje Isusove muke na otoku Hvaru. Crkva u svijetu. Split 0
1962 Šojat, Olga (1962), Kajkavska drama i razvitak hrvatskog kazališta. Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 326. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 0
1969 Šojat, Olga (1969), Starija hrvatska kajkavska drama. »Kaj«. G. II, br. 11. Zagreb 0
1977 Šojat, Olga (1977), Pregled hrvatske kajkavske književnosti od polovine 16. do polovine 19. stoljeća i jezično-grafijska borba uoči i za vrijeme ilirizma. Pet stoljeća hrvatske književnosti. Knj. 15. Sv. 1. Zora – Matica hrvatska. Zagreb 0
1991 Šojat, Olga (1991), Nikola Neralić – novo ime hrvatskokajkavske dramske književnosti. »Kaj«. G. XXIV, br. 2-3 i 4. Zagreb 0
1901 Šrepel, Milivoj (1901), Nije vsaki cepeliš na vsaku nogu. Predgovor. Građa za povijest književnosti hrvatske. Knj. 3. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 0
1960 Štefanić, Vjekoslav (1960), Riječki fragmenti. Zbornik Historijskog instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Vol. 3. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 0
1969 Štefanić, Vjekoslav (1969), Hrvatska književnost srednjeg vijeka. Pet stoljeća hrvatske književnosti. Knj. 1. Matica hrvatska – Zora. Zagreb 0
2001 Šundalić, Zlata (2001), Pastoralni kompleks Gleđevićeva Porođenja Gospodinova. Krležini dani u Osijeku 2000. Hrvatska dramska književnost i kazalište – inventura milenija, prvi dio. Pr. Branko Hećimović. Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta, Zagreb – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, Osijek – Pedagoški fakultet, Osijek. Zagreb – Osijek 0
2007 Šundalić, Zlata (2007), Kategorija prostora u Držićevoj Hekubi. Krležini dani u Osijeku 2006. Vrijeme i prostor u hrvatskoj dramskoj književnosti i kazalištu. Pr. Branko Hećimović. Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Filozofski fakultet Osijek. Zagreb – Osijek 0
2008 Šundalić, Zlata (2008a), Smijeh hrvatskih smješnica. Krležini dani u Osijeku 2007. 100. Godina Hrvatskoga narodnog kazališta u Osijeku / Povijest, teorija i praksa – hrvatska dramska književnost i kazalište. Pr. Branko Hećimović. Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Filozofski fakultet Osijek. Zagreb – Osijek 1
2008 Šundalić, Zlata (2008b), vidi: Leksikon hrvatske književnosti. Djela. Ur. Dunja Detoni Dujmić et al. Školska knjiga. Zagreb 0
2009 Šundalić, Zlata (2009), vidi: Leksikon Marina Držića. Ur. Slobodan P. Novak, Milovan Tatarin, Mirjana Mataija i Leo Rafolt. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Zagreb 0
2011 Šundalić, Zlata – Pepić, Ivana (2011), O smješnicama i smješnice. Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Osijek 2
1974 Šundrica, Zdravko (1974), O kazališnom i glazbenom životu starog Dubrovnika. Dubrovnik festival 1950–1974. Dubrovačke ljetne igre. Zagreb 0
1894 Šurmin, Đuro (1894), Pabirci po kajkavskoj literaturi. »Vienac«. G. XXVI, br. 43-52. Zagreb 0
1895 Šurmin, Đuro (1895), K razvoju hrvatskih prikazivanja. »Vienac«. G. XXVII, br. 50. Zagreb 0
1897 Šurmin, Đuro (1897), Prilog hrvatskim prikazivanjima. »Vienac«. G. XXIX, br. 33. Zagreb 0
1898 Šurmin, Đuro (1898), Povjest književnosti hrvatske i srpske. Tisak i naklada knjižare Lav. Hartmana (Kugli i Deutsch). Zagreb 0
1903 Šurmin, Đuro (1903), Hrvatski preporod I. Tisak dioničke tiskare. Zagreb 0
1904 Šurmin, Đuro (1904), Hrvatski preporod II. Tisak dioničke tiskare. Zagreb 0
1936 Šurmin, Đuro (1936), Tito Brezovački i književnici kajkavci. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor. Knj. 16, br. 2. Beograd 0
1975 Švagelj, Dionizije (1975), Slavonske književne komunikacije. Glas Slavonije. Osijek 0
1978 Švagelj, Dionizije (1978), Putovi slavonskog školskog i građanskog kazališta XVIII. stoljeća. Dani hvarskog kazališta. XVIII stoljeće. Knj. 5. Čakavski sabor. Split 11
1968 Švelec, Franjo (1968), Komički teatar Marina Držića. Matica hrvatska. Zagreb 1
1969 Švelec, Franjo (1969), Marin Držić i renesansno kazalište. Zbornik radova o Marinu Držiću. Matica hrvatska. Zagreb 1
1974 Švelec, Franjo (1974a), Dubrovačka komedija XVII stoljeća. »Mogućnosti«. G. XXI, br. 10. Split 0
1974 Švelec, Franjo (1974b), Hrvatska književnost sedamnaestog stoljeća. Povijest hrvatske književnosti. Knj. 3. Liber – Mladost. Zagreb 0
1975 Švelec, Franjo (1975), Dubrovačka komedija XVII stoljeća. Dani hvarskog kazališta. Uvod. Knj. 1. Čakavski sabor. Split 0
1976 Švelec, Franjo (1976), Hrvatska renesansna drama. Dani hvarskog kazališta. Renesansa. Knj. 3. Čakavski sabor. Split 0
1977 Švelec, Franjo (1977), Nasljeđe u dubrovačkim komedijama XVII stoljeća. Dani hvarskog kazališta. Drama i kazalište XVII stoljeća. Knj. 4. Čakavski sabor. Split 0
1978 Švelec, Franjo (1978), Društveni odnosi u komedijama Tita Brezovačkoga. Dani hvarskog kazališta. XVIII stoljeće. Knj. 5. Čakavski sabor. Split 0
1985 Švelec, Franjo (1985), Vetranovićeva prikazanja i srednjovjekovna tradicija. Dani hvarskog kazališta. Srednjovjekovna i folklorna drama i kazalište. Knj. 2. Književni krug. Split 0
1990 Švelec, Franjo (1990), Iz naše književne prošlosti. Književni krug. Split 0
1998 Švelec, Franjo (1998), Iz starije književnosti hrvatske. Erasmus naklada. Zagreb 0
1937 Takács, József (1937), A jezsuita iskoladráma /1581-1773/. 2. köt. Budapest 82
1997 Tatarin, Milovan (1997a), Od svita odmetnici. Rasprave o nabožnim temama u Slavoniji u 18. stoljeću.Književni krug. Split 0
1997 Tatarin, Milovan (1997b), Slavonska crkvena prikazanja. Krležini dani u Osijeku 1996. Osijek i Slavonija – hrvatska dramska književnost i kazalište. Pr. Branko Hećimović. Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Pedagoški fakultet, Osijek – Odsjek za povijest hrvatskoga kazališta HAZU. Osijek – Zagreb 2
2008 Tatarin, Milovan (2008a), Nekoliko rečenica s početka prvoga prologa Dunda Maroja. Dani hvarskog kazališta. Počeci u hrvatskoj književnosti i kazalištu. Knj. 34. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Književni krug. Zagreb – Split 0
2008 Tatarin, Milovan (2008b), vidi: Leksikon hrvatske književnosti. Djela. Ur. Dunja Detoni Dujmić et al. Školska knjiga. Zagreb 0
2009 Tatarin, Milovan (2009), vidi: Leksikon Marina Držića. Ur. Slobodan P. Novak, Milovan Tatarin, Mirjana Mataija i Leo Rafolt. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Zagreb 0
2010 Tatarin, Milovan (2010), Čitanje Grižule iz drugoga kuta. Marin Držić 1508–2008. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog 5.–7. studenoga 2008. u Zagrebu. Ur. Nikola Batušić i Dunja Fališevac. Hrvatska akademija znanosti iumjetnosti. Zagreb 0
2011 Tatarin, Milovan (2011), Čudan ti je animao čovjek. Rasprave o Marinu Držiću. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku. Zagreb – Dubrovnik 0
1985 Tomasović, Mirko (1985), Komedia od Juditi. Dani hvarskog kazališta. Srednjovjekovna i folklorna drama i kazalište. Knj. 2. Književni krug. Split 0
1981 Tomašić, Hinko (1981), Kazalište u Karlovcu (1646–1941). Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 389. Razred za suvremenu književnost Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Zagreb 4
1977 Torbarina, Josip (1977), Palmotićev Pavlimir i Shakespeareova Oluja. Dani hvarskog kazališta. XVII stoljeće. Knj. 4. Čakavski sabor. Split 0
2000 Tuksar, Stanislav (2000), Skica za kronologiju glazbenog kazališta u hrvatskoj od 12. do 18. stoljeća. Krležini dani u Osijeku 1998. Hrvatska dramska književnost i kazalište u europskom kontekstu, druga knjiga. Pr. Nikola Batušić i Boris Senker. Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta, Zagreb – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, Osijek – Pedagoški fakultet, Osijek. Zagreb – Osijek 0
2001 Tuksar, Stanislav (2001), Popularno glazbeno kazalište od Ivana pl. Zajca do Alija Kabilja: 140 g. musicala u Hrvatskoj. Krležini dani u Osijeku 2000. Hrvatska dramska književnost i kazalište – inventura milenija, prvi dio. Pr. Branko Hećimović. Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta, Zagreb – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, Osijek – Pedagoški fakultet, Osijek. Zagreb – Osijek 0
1969 Ujes, Alojz (1969), Reč dve o tradiciji. XIX. susret vojvođanskih pozorišta. Subotica 0
1893 Valjevac, Matija (1893), Uvod u Crkvena prikazańa starohrvatska XVI i XVII vijeka. Stari pisci hrvatski. Knj. 20. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 0
1937 Vanino, Miroslav, ur. (1937), Ljetopis dubrovačkog kolegija. »Vrela i prinosi«. Br. 7. Sarajevo 0
1916 Vanino, Miroslav (1916), Povijest kazališta isusovačke gimnazije u Zagrebu. »Hrvatska prosvjeta«. G. III. Zagreb 160
1917 Vanino, Miroslav (1917), Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Varaždinu. »Hrvatska prosvjeta«. G. IV. Zagreb 114
1932 Vanino, Miroslav (1932), Misijska izvješća XVII i XVIII vijeka.»Vrela i prinosi«. Br. 1. Sarajevo 0
1933 Vanino, Miroslav (1933), Prinosi povijesti varaždinske gimnazije XVII. i XVIII. vijeka. »Vrela i prinosi«. Br. 2. Sarajevo 0
1969 Vanino, Miroslav (1969), Isusovci i hrvatski narod I. Rad u XVI stoljeću. Zagrebački kolegij. Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove. Zagreb 166
1987 Vanino, Miroslav (1987), Isusovci i hrvatski narod II. Kolegiji dubrovački, riječki, varaždinski i požeški. Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove. Zagreb 282
1998 Varjačić, Marijan (1998), Varaždinsko kazalište. Od početaka do danas (1637. – 1998.). »Encyclopaedia moderna«. G. XVIII, br. 48. Zagreb 5
2005 Varjačić, Marijan (2005), Ivan Belostenec i školska drama. »Gazophylacium«. G. X, br. 1-2. Zagreb 3
2007 Varjačić, Marijan (2007), Varaždinsko kazalište. Od početaka do danas (1637.–2007.) Varaždinska kazališna stoljeća. Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu. Varaždin 5
1934 Vinković, Hinko (1934), Hundert Jahre Theatergebäude in Zagreb. 1834 – 4. Oktober – 1934. P. o. iz »Morgenblatta«. Zagreb 0
1938 Vinković, Hinko (1938), Christine Schweigert und ihre Gastspiele in Zagreb. P. o. iz »Morgenblatta«. Zagreb 0
1940 Vinković, Hinko (1940), Hundert Jahre neueres kroatisches Drama. 1840 – 10. Juni – 1940. P. o. iz »Morgenblatta«. Zagreb 0
1913 Vodnik, Branko (1913), Povijest hrvatske književnosti. Knj. 1. Matica hrvatska. Zagreb 13
1922 Vodnik, Branko (1922a), Četiri dubrovačke drame. »Jugoslavenska njiva«. Knj. 2, g. VI, br. 6. Zagreb 0
1922 Vodnik, Branko (1922b), Dr. Petar Karlić: Ljubovnici. Kritika teksta. »Jugoslavenska njiva«. Knj. 1, g. VI, br. 5. Zagreb 0
1922 Vodnik, Branko (1922c), Kazalište staroga Zagreba. »Jugoslavenska njiva«. G. VI, br. 3. Zagreb 0
1925 Vodnik, Branko (1925), Komediograf staroga Zagreba. Tituš Brezovački. »Hrvatska pozornica«. G. XXVI, br. 8. Zagreb 0
1907 Vodnik (Drechsler), Branko (1907), Slavonska književnost u XVIII. vijeku. Naklada knjižare M. Breyera. Zagreb 0
1976 Vončina, Josip (1976), O izvorima i jezičnim slojevima Lucićeve Robinje. Dani hvarskog kazališta. Renesansa. Knj. 3. Čakavski sabor. Split 0
1995 Vrbetić, Marija (1995), Karlovačke predstave zabilježene na kazališnim plakatima 1826–1916. Karlovačka kazališna stoljeća. Matica hrvatska, ogranak Karlovac – Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Karlovac – Zagreb 0
1924 Wollman, Frank (1924), Srbochorvatské drama. Přehled vývoje do války. Vydala Filosoická fakulta University Komenského z podpory Ministerstva školství a Národní osvěty. Bratislava 7
1930 Wollman, Frank (1930), Dramatika slovanského jihu. Sv. 2. Nákladem Slovanského ústavu v Komisi knihkupectví orbis. Prag 0
1930 Zaninović, Antonin (1930), Troškovi za prikazivanje Sv. Lovrinca u čast dominikanskih kapitularaca god 1714. u Starigradu na otoku Hvaru. »Hrvatska prosvjeta«. G. XVII, br. 10. Zagreb 0
1938 Zaninović, Antonin (1938), Zabrana sviranja i plesanja na blagdan Uzašašća Gospodinova kod dominikanske crkve sv. Križa na otoku Čiovu iz g. 1556. »Sv. Cecilija«. G. XXXII, sv. 1. Zagreb 0
1876 Zore, Luka (1876), Andrija Čubranović. Pjesme Nikole Nalješkovića, Andrije Čubranovića, Miše Pelegrinovića, Saba Mišetića Bobaljevića i Jegjupka neznana pjesnika. Stari pisci hrvatski. Knj. 8. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 0
1882 Zore, Luka (1882), Gragja za književno-povijesnu ocjenu Gundulićeve Arijadne. Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 63. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 0
1979 Živančević, Milorad (1979), Kazalište i dramska književnost u Danici. Dani hvarskog kazališta. XIX stoljeće. Knj. 6. Čakavski sabor. Split 0
1978 Županović, Lovro (1978), Glazbeni život u Hrvatskoj u XVIII stoljeću s posebnim osvrtom na glazbeno-scenske potrebe i ostvarenja. Dani hvarskog kazališta. XVIII stoljeće. Knj. 5. Čakavski sabor. Split 0